1. Anasayfa »
  2. KPSS Program Geliştirme Testleri

KPSS Program Geliştirme Testi Online Çöz 1

Tebrikler - Program Geliştirme Testi 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Okul binalarının donanımlı ve kullanışlı olması öğrencinin eğitim – öğretim sürecini etkilemektedir. Okul öğrencilerin gereksinimlerini karşılamaktadır. Bunun dışında ise temiz, bakımlı, soğuk, sıcak, çok güneşli, loş, rutubetli olması öğretimin niteliğini okulun atmosferini ve bunun sonucunda öğrenci performansını olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Öğretmen program yaparken dersin içeriğine göre hareket etmektedir. Okulun fiziki koşullarına programında yer vermemektedir. Buna göre yukarıdaki program aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A
A) Tematik
B
B) Piramitsel
C
C) Örtük
D
D) Çekirdek
E
E) Konu – Ağı Proje
1 numaralı soru için açıklama 
Okul içi ve okul dışı faaliyetleri içerisine alan, yazılı olarak ortaya konulmayan, öğrencilerin yaratıcı bireyler olarak yetişmelerini sağlayan, okulun fiziksel özelliklerinin yer aldığı, sınıf ve okul ikliminin olduğu program örtük programdır. Tematik, piramitsel, çekirdek ve konu ağı proje yaklaşımı içerik düzenleme yaklaşımıdır. (Cevap C)
Soru 2
Köylerde halkın çoğunluğu tarımsal etkinliklerle geçimlerini sağlamaktadır. Bu yerleşim yerlerinde akrabalığa dayalı samimi ilişkilerin olduğu geleneksel değerlerin etkin olduğu bir yapı söz konusudur. İlişkiler daha çok kısıtlı bir alanda gerçekleşir. Birincil ilişkiler çok önemli bir yapıya sahiptir. Bireylerin toplumun istek ve beklentileri doğrultusunda değiştirildiği gözlenmektedir. Bireylerin bu durumu aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
A
A) Kültürleşme
B
B) Kültürlenme
C
C) Kültürel asimilasyon
D
D) Kültürleme
E
E) Kültürel değişme
2 numaralı soru için açıklama 
Kültürleşme: Bir kültürün bir başka kültürden bir takım unsurlar alması ya da farklı kültürden insanların bir araya gelerek birbirlerini değiştirmesidir. Kültürlenme: Belli bir toplumun alt kültürlerinden ya da farklı toplumdan kopup gelen bireylerin etkileşimi sonucunda asıl alt kültürde bulunmayan yepyeni bir kültürün ortaya çıkmasıdır. Kültürel Asimilasyon: Bir kültürün içerisinde bulunan alt kültürün asimile edilmesidir. Kültürel Değişme: Toplumun bütününün ya da bazı kurumlarının değişmesi ya da değişikliğe uğramasıdır. Kültürleme: Bireyin toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde değiştirilmesidir. (Cevap D)
Soru 3
Soner Öğretmen, üniversitede Türkçe öğretmenliği bölümünde, Araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Bu bölümü yeni kazanan öğrencilerden Esin; Soner Öğretmen’e maddi sıkıntılar çektiğini fakat bu bölümde eğitim görmek istediğini belirtmiştir. Soner Öğretmen de bazı kurum ve kuruluşların burs verdiğini, onun eğitim görebilmesi için bu konuda ona yardım edeceğini belirtmiş, üniversitede öğrenim görmesini sağlamıştır. Yukarıdaki Soner Öğretmen’in uyguladığı eğitim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Fırsat ve imkan eşitliği
B
B) Eğitim hakkı
C
C) Genellik ve eşitlik
D
D) Yöneltme
E
E) Ferdin ve toplumun ihtiyacı
3 numaralı soru için açıklama 
Eğitim hakkı: İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarında ise ilgi, istidat ve kabiliyet ölçüsünde yararlanılır. Genellik ve eşitlik: Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı yapmaksızın herkese açıktır. Yöneltme: Fertlerin çeşitli programlara veya okullara yöneltilmesidir. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları: Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlemesidir. Fırsat ve imkan eşitliği: Herkesin eğitim kademelerinde öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımların yapılmasıdır. (Cevap A)
Soru 4
Pragmatislerin önem verdikleri problem çözme yeteneği her konuya uygulanmaz. İnsanlığın süzgecinden geçenler soyut niteliklerdir. Bunları pratik hayata uygulamak her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle genel kavramların geliştirilmesi ve hayatın tamamını kapsayacak öğretimlerin yapılabilmesi için alıştırması, düşünme ve ezberleme yöntemleri kullanılmalıdır. Yukarıda bilgileri verilen eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) İlerlemecilik
B
B) Esasicilik
C
C) Daimicilik
D
D) Yeniden Kurmacılık
E
E) Realizm
4 numaralı soru için açıklama 
Esasicilikte; öğretmen merkezli bir eğitim söz konusudur. Öğretmenin dersinde sıkı ve zorlu çalışma vardır. Konu alanının çok iyi özümsemesi önemlidir. Geçmişten gelen temel bilgi ve değerlerin önemli yanları korunup yeni kuşaklara öğretilmesi vardır. Öğretimin yapılabilmesi için soyut düşünme, alıştırma ve ezberleme gibi geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. (Cevap B)
Soru 5
Fatih Öğretmen “Teknolojik gelişmelerin eğitim üzerine etkileri konusunda seçilmiş uzmanlardan akılcı bir şekilde görüşlerini almak istemektedir. Bu amaçla bir dizi anketi kontrollü şekilde dağıtarak bilgileri değerlendirme sürecine girmiştir. Belirlediği konu ile ilgili bir – iki genel soru ile başlayarak ilgili grup üyelerinin görüşlerine başvurur. Yukarıda Fatih Öğretmen’in uyguladığı ihtiyaç belirleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Progel – Dacum tekniği
B
B) Meslek – İş Analizi
C
C) Gözlem Tekniği
D
D) Görüşme Tekniği
E
E) Delphi Tekniği
5 numaralı soru için açıklama 
Progel – Dacum: Bir mesleğin beceri profilini çıkarmak için kullanılır. Meslek – İş Analizi: Bir mesleğin gerektirdiği işler belirlenerek gerçek işlem basamaklarına ayrılır. İşin gerektirdiği özellikle analiz edilerek bireylerin o meslekte ne gibi yeterlilikleri oldukları ortaya çıkar. Gözlem: Doğal ortamda kişileri izleyerek bilgi toplama yoludur. Görüşme: Öğrenenlerin program hakkındaki görüşlerinin yüz yüze görüşerek alınmasıdır. Delphi: Uzmanların ortak düşüncelerini öğrenmek için uygulanan anketlerle elde edilen bilgilerin sistematik olarak değerlendirilmesidir. (Cevap E)
Soru 6
Düşünce gücünü ön plana alan konu merkezli tasarımdır. Öğrencilerin bilgileri analiz etmelerini, bilgi üretmelerini, üretilen bilgileri kullanarak yeni yöntem ve tekniklere vurgu yapmalarını sağlamıştır. Her bir konu için farklı öğrenme – öğretme yöntemleri yerine, farklı konular için ortak öğrenme - öğretme yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır. Yukarıda örnek olarak verilen program tasarım modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Konu Merkezli Tasarım
B
B) Geniş Alan Tasarımı
C
C) Korelasyonel Tasarım
D
D) Süreç Tasarımı
E
E) Çocuk Merkezli Tasarım
6 numaralı soru için açıklama 
Konu Merkezli: Konular arasında mantıksal bir bağın kurulduğu, her bir konunun diğerine ön koşul olduğu, konuların derinlemesi işlendiği tasarımdır. Geniş Alan: Konuların birbiriyle bütünleştirildiği, konuların mantıklı bir şekilde bir arada toplandığı tasarımdır. Korelasyonel: Bir bilgi ve kavramın merkeze alınarak farklı disiplinlerde ele alındığı tasarımdır. Çocuk Merkezli: Öğrencinin etkin duruma geçirilmesi ilgi ve ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu tasarımdır. Süreç: Her konunun ayır ayrı düzenlenmesi yerine tüm konuların ortak öğrenme yolunu ön planda tuttuğu tasarımdır. (Cevap D)
Soru 7
Tarih öğretmeni sınıfta: I. Osmanlı tarihinde toprakların en geniş olduğu dönem hangisidir? II. Osmanlı tarihinde toprakların en geniş olduğu dönemin en belirgin özelliği nedir? III. İstanbul’un Fethi’nin yararları nelerdir? IV. İstanbul’un Fethi’nin toplumsal yaşam üzerine etkilerini yorumlayınız. V. Osmanlı Devleti’nin yıkılma sebepleri ile ilgili özgün bir makale yazınız. sorularını sormuştur. Yukarıda öğretmenin sorduğu sorulardan hangileri öğrencilerin analiz yapmasını gerektiren özelliklerdendir?
A
A) I ve II
B
B) I ve III
C
C) III ve IV
D
D) III, IV ve V
E
E) IV ve V
7 numaralı soru için açıklama 
I. Bilgilerin olduğu gibi hatırlanmasını sağlamaktadır. BİLGİ II. Bilgilerin yorumlayarak farklı ifade edilmesini sağlamaktadır. KAVRAMA V. Özgün bir ürün ortaya koyulması sağlanmaktadır. SENTEZ III, IV. Bilgilerin ayrıştırılması, sınıflandırılması, karşılaştırılması yapılmaktadır. ANALİZ (Cevap C)
Soru 8
Fen Lisesine tayin çıkan Tülay Öğretmen, bu okulun sınıflarının akıllı tahta, projeksiyon ve geniş bant internetle donatıldığını görmüştür. Tülay öğretmenin bilgisayarı iyi değildir. Derslerini anlatabilmekte ama sınıftaki teknolojik Aletleri kullanamamaktadır. Bu nedenle kurumun açtığı kursa katılarak akılı sınıflar hakkında iyi bir şekilde donanıma sahip olmuştur. Tülay öğretmenin aldığı bu kurs aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A
A) Programlı öğretim
B
B) Mikro öğretim
C
C) Halk eğitim
D
D) İş başında eğitim
E
E) Hizmet içi eğitim
8 numaralı soru için açıklama 
Hizmet içi eğitim; belli bir kurumun, bireylerin bilgi ve beceri noktasındaki eksikliklerini giderme ya da daha fazla performans sergilemelerini uygulamak için uygulanan programdır. (Cevap E)
Soru 9
Yenilenen ilköğretim programıyla birlikte “ara disiplinler” program hazırlama sürecinde yer almış, disiplinlerin içerisine yerleşmiştir. Ara disiplin için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
A) Tek başına bir ders değildir.
B
B) Ortak dersler yer alır, giderek uzmanlaşma olur.
C
C) Disiplinler arası ilişkinin kurulmasını sağlar
D
D) Tüm ders programlarına serpiştirilmiştir.
E
E) Öğrencilere kazandırılmasında ana dersler ve etkinlikler işin içerisinde yer alır.
9 numaralı soru için açıklama 
A, C, D, E şıkları ara disiplinlerde yer almaktadır. Ortak konuların yer aldığı giderek uzmanlaşmanın olduğu program piramitsel programlardır. (Cevap B)
Soru 10
Öğrencilerin okullarda aldığı eğitim, kendilerine güvenmelerini, sistemli düşünebilmelerini, girişimci teknolojiyi kullanabilen, çalışma alışkanlığına sahip, estetik duygular ve yaratıcılığı geliştiren birey olmalarını sağlamaktadır. Çevreden, aileden, akran gruplarından, akrabalardan alınan eğitimden farklıdır. Okul eğitiminin farklı olmasına temel olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Öğrencilerle daha fazla etkileşim kurulması
B
B) Planlı ve programlı etkinliklere dayanması
C
C) Öğrencilerin teknolojik gelişmelere uygun yetişmesi
D
D) Kişilik gelişimine önem verilmesi
E
E) Toplumun kültürüyle uyumlu olması
10 numaralı soru için açıklama 
Okullarda verilen eğitimin en temel özelliği planlı ve programlı olmasıdır. Öğrenci bu plan çerçevesinde şekillenir. (Cevap B)
Soru 11
Hanife Öğretmen; İngilizce dersinde “İnsanların neden İngilizce öğrenmesi gerektiği” konusu ile ilgili açıklamaları yapmak için İngiltere’den davet ettiği Thomas’ı derse getirmiştir. Thomas İngilizcenin neden öğrenilmesi gerektiğinin, bunun ileriki yaşamda öğrenciye ne gibi katkılarının olacağını anlatmıştır. Derste yapılan pratiklerin ileride karşılaşacakları benzer durumlara nasıl uygulanacağını anlatmıştır. Daha sonra Hanife Öğretmen dersin hangi aşamalardan oluştuğunu, neleri göreceklerini anlatmış, öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili sorular sormuş, Hanife Öğretmen de bunlara yanıtlar vermiştir. Yukarıdaki örnekte Hanife Öğretmen’in dersi işlerken aşağıdakilerden hangisini uygulamadığı gözlenmiştir?
A
A) Dikkat Çekme
B
B) Güdüleme
C
C) İçerik
D
D) Katılım
E
E) Dönüt ve Düzeltme
11 numaralı soru için açıklama 
Thomas’ın davet edilmesi: Dikkat çekme ileriki yaşamından bahsetmesi; Güdüleme Dersin hangi aşamalardan oluştuğu; İçerik öğrencilerin ders ile ilgili soru sorması; Katılım’dır. Dönüt ve düzeltme yoktur. (Cevap E)
Soru 12
Birey için hayatın değişik aşamalarında gerekli olan bilgi, tutum ve becerileri geliştirmesine temel oluşturulacak özelliklere yer verilmelidir. Öğrencilerin sorularına ve ihtiyaçlarına yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi görüş önemlidir. Özellikle ilköğretimin birinci kademesindeki öğrencilerin soruları öğrenme yaşantısında kullanılmaktadır. Yukarıda özellikleri belirtilen içerik düzenleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Piramitsel
B
B) Sarmal
C
C) Sorgulama
D
D) Modüler
E
E) Doğrusal
12 numaralı soru için açıklama 
Piramitsel: Konular genel ve geniş alandan özel alana derinlemesine işlenir. Sarmal: Konuların basitten başlayarak tekrar tekrar verildiği ve her tekrarda farklı boyutların eklendiği genişletildiği ve derinlemesine işlendiği yaklaşımdır. Modüler: Konuların birbirinden bağımsız olarak verildiği yaklaşımdır. Doğrusal: Konuların birbirinin ön koşulu olacak şekilde sıralanmasıdır. Sorgulama: İçeriğin öğrencilerin sorularına ve ihtiyaçlarına göre sıralandığı içerik düzenleme yaklaşımıdır. (Cevap C)
Soru 13
Gardner, her öğrencinin aynı ilgi ve yeteneklere sahip olmadığını, ayrı yolla öğrenebileceğini belirtmiştir. Farklı yollar kullanıldığı zaman herkesin her şeyi öğrenebileceğini vurgulamaktadır. Bireysel yeteneklerin dikkatli bir şekilde değerlendirildiği, öğrenci ile öğretim programı alanlarının eşleştiği birey merkezli okul konusunda öneriler sunan Gardner, öğretmenlere de öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almaları konusunda önerilerde bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, bireysel farklılıkları dikkate alma konusunda öğretmenlere sunulacak önerilerden biri olamaz?
A
A) Her bir öğrencinizin farklı olduğunu unutmayın.
B
B) Öğrencinin düşünme yollarının farkına varın.
C
C) Değerlendirmede ve not vermede standart yollar kullanın.
D
D) Gizli kalan potansiyeli ortaya çıkarmak amacıyla farklı öğrenme ortamları oluşturun.
E
E) Öğrencileri beklentilerin üzerine çıkmaya yönlendirin.
13 numaralı soru için açıklama 
Geleneksel sınıf ortamında yer alan öğrenciler çeşitli özellikleri bakımından birbirlerinden farklılaşmakta iken, tüm öğrenciler için anlatılan konu, anlatılış tarzı, kullanılan araç - gereçler ve değerlendirme aynıdır. Bunun sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun öğrenme çabaları başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bireysel farklılıkları dikkate alma konusunda öğretmenlere sunulacak öneriler arasında değerlendirmede ve not vermede standart yollar kullanma bu açıdan yer almaz. (Cevap C)
Soru 14
Öğrenciler, duygusal özellikleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Kendine saygı, güven, kendini yönlendirebilmek, sevgi, iş birliği, zaman yönetimi gibi duyuşsal davranışlara sahip olmak en az bilişsel davranışlar kadar önemlidir, hatta bazen daha çok önemlidir. Ancak, duyuşsal davranışları oluşturmak, bilişsel davranışları oluşturmaktan daha zordur. Belki de bu nedenle öğretim programları duyuşsal alan hedeflerine yeterince önem vermemiştir. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencilerde duyuşsal özellikleri oluşturabilmede öğretmenlere önerilebilecek yollardan biri değildir?
A
A) Öğrencilere adlarıyla hitap edin.
B
B) Öğrencileri oldukları gibi kabul edin.
C
C) Öğrencileri gözleyin, psikolojik durumlarını ve tepkilerini izleyin.
D
D) Öğrencinin duygularını biçimlendiren deneyimlerini bilin.
E
E) Öğrencilerin yaşlarının gerektirdiği normal fiziksel özellikleri bilin ve öğrencilerdeki farklılıkları kaydedin.
14 numaralı soru için açıklama 
Öğrencilerin yaşlarının gerektirdiği normal fiziksel özelliklerin bilinmesi kendine saygı, güven, kendini yönlendirme, sevgi, iş birliği, zaman yönetimi gibi duyuşsal davranışlara hitap etmekten uzaktır. Daha çok psikomotor becerilerle ilişkilidir. (Cevap E)
Soru 15
Tuğba; okulda öğrendiği bilgileri gerçek yaşama uyarlayamamakta, yeni durumların çözümünde kullanamamaktadır. Ayrıca kendi öğrenme hedeflerini belirleyememekte, kendi öğrenmelerinden sorumluluk duymamaktadır. Buna göre Tuğba, aşağıda verilen üst düzey düşünme becerilerinden hangisini sergileyememektedir?
A
A) Eleştirel
B
B) Yaratıcı
C
C) Bilimsel
D
D) Analitik
E
E) Yansıtıcı
15 numaralı soru için açıklama 
Yansıtıcı eğitim sisteminde öğrenciler, kendi öğrenme hedeflerini belirleyebilir, kendi öğrenmelerinden sorumluluk duyabilir, kendi yanlışlarını düzeltebilir, olumlu davranışlarının ayrımına vararak kendilerini güdeleyebilir ve görüşlerini özgürce açıklayabilirler. Buna göre Tuğba, yansıtıcı düşünme becerilerini yansıtamamaktadır. (Cevap E)
Soru 16
I. Öğretim ilkeleri, öğretme – öğrenme süre cinde etkili ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesine katkı sağlar. II. Öğretmenler, ilkeler çerçevesinde farklı dersleri farklı yöntemler uygulayarak verebilir. III. Öğretim ilkelerini öğretmen, öğrencilerin bilişsel ve psikomotor becerilerinden çok duyuşsal becerilerini geliştirmede kullanır. IV. Öğretim ilkeleri, öğretmenlerin öğretim kalitesini geliştirmelerinde yeni yollar bulmalarına yardımcı olur. V. Öğretim ilkeleri, öğretme – öğrenme sürecinin daha sistematik ve etkin işleyişine rehberlik eder. Verilenlerden hangisi ya da hangileri öğretim ilkelerine ilişkin yanlış bir açıklamadır?
A
A) Yalnız I
B
B) Yalnız II
C
C) Yalnız III
D
D) III ve IV
E
E) IV ve V
16 numaralı soru için açıklama 
Öğretim ilkelerini öğretmenler öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmede kullanır. (Cevap C)
Soru 17
Ramazan öğretmen; öğretme- öğrenme sürecinde öğrencilerinin etkin görevler almasını sağlamakta, ancak bazı öğrencilerin sınıf düzenini bozmayacak istenmeyen davranışlarda bulunduklarını gözlemektedir. Böylesi bir durumda Ramazan Öğretmen’in yapması gereken en uygun etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Veli toplantısı düzenleyip ailelerle görüşme
B
B) Çok sıkılsalar da dersi bitirmek zorunda olduklarını söyleme
C
C) İstenmeyen davranışların onaylanmadığını her fırsatta vurgulama
D
D) Okul rehberlik servisinden yardım alma
E
E) Görmezden gelerek sönmeyi bekleme
17 numaralı soru için açıklama 
Sınıfta bazı durumlarda, istenmeyen davranışı gördüğünü belli etmemek ya da tepki vermemek en uygun davranış olabilir. Ancak önemli olan öğrencinin davranışını istenmez olduğunu bilmesi ve görmezden gelmeyi bir onay olarak algılamamasıdır. Bir davranış sınıf düzenini bozuyor ve öğrencilerin öğrenmelerini engelleyici boyuta ulaşıyor ise görmezden gelme kullanılamaz. Ramazan Öğretmen’in yapması gereken görmezden gelmedir. Çünkü öğrenciler sınıf düzenini bozmayacak istenmeyen davranışlarda bulunmaktadırlar. (Cevap E)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.