1. Anasayfa »
  2. KPSS Anayasa Testleri

1982 Anayasası Özellikleri Testi Çöz

Tebrikler - 1982 Anayasası ve Özellikleri Testi Çöz 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Cumhuriyetin temel niteliklerinden olan Atatürk milliyetçiliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Irk ve dil birliğini esası alan objektif bir milliyetçilik anlayışıdır.
B
Türk anne veya Türk babadan doğan herkes Türk'tür.
C
1982 Anayasası’nın değiştirilemez hükümleri arasındadır.
D
Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.
E
Bu ilke ırkçılığa ve şovenizme karşıdır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin gereklerinden biri değildir?  
A
Toprak reformu yapmak
B
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
C
Kıyıları ve ormanları korumak
D
Kanun önünde eşitliği sağlamak
E
Sosyal güvenlik sistemi kurmak
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın benimsediği laiklik anlayışına aykırıdır?  
A
Din hizmetleri devlet bünyesinde kamu hizmeti olarak gördürülebilir.
B
Din ve devlet İşleri ayrılmalıdır.
C
Devlet kamu görevlilerini belirlerken dinsel ayrım yapamaz.
D
Sıkıyönetim ve savaş durumu hariç kimse, dinsel tercihlerini açıklamaya zorlanamaz.
E
Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan dersler arasında yer alır.
Soru 4
1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki işlemlerden hangisine karşı dava açılması yasaklanamaz?  
A
Yüksek Askeri Şura kararlarına
B
Memurlara verilen kınama cezalarına
C
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili işlemlere
D
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere
E
Sıkıyönetim komutanlarının işlemlerine
Soru 5
I. Konut dokunulmazlığı II. Sendika kurma III. Seçme ve Seçilme Hakkı IV. Kanuni Hakim Güvencesi Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’nda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel hak ve ödevleri arasında gösterilmiştir?  
A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 6
1982 Anayasasında yer alan; I. Siyasi faaliyetlerde bulunma II. Seçme ve seçilme III. Özel mülkiyet edinme IV. Kanuni Hakim Güvencesi gibi haklardan hangileri yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklardandır?  
A
Yalnız I
B
Yalnız lll
C
l ve ll
D
II ve III
E
I, II ve lll
Soru 7
I. Serbest seçim II. Eşit oy hakkı III. Genel oy IV. İki dereceli seçim Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’nda seçimlere ilişkin temel ilkeler arasında gösterilemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 8
1982 Anayasası’na göre devlet başkanı olan Cumhurbaşkanı yasama meclisi tarafından seçilerek İş başına gelmektedir. Bu düzenleme aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?
A
Hukuk devleti
B
Sosyal devlet
C
Laiklik
D
Cumhuriyetçilik
E
Milliyetçilik
Soru 9
1982 Anayasasında bireye tanınan sendika kurma ve sendikaya üye olma ile ilgili haklar arasında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A
  Çalışanlar ve işverenler izin almak koşuluyla sendika kurabilir.
B
  Hiç kimse bireye sendikaya üye olma veya üyelikten ayrılma hususunda baskı yapamaz.
C
  Birey aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olabilir.
D
  Sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı ancak kanun ile sınırlandırılır.
E
  Sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı 1982 Anayasası'nda bireye verilen ekonomik haklardandır.
Soru 10
Siyasi partilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
Bireyin siyasi partilere üye olması hususunda yaş sınırlandırması yoktur.
B
Vatandaşlar siyasi partilere üye olma veya parti kurma hakkına sahiptir.
C
Siyasi partilerin tüzük, yönetmelikleri ve programları anayasanın temel esaslarına aykırı hükümler bulun-duramaz.
D
Kamu görevlileri siyasi partilere üye olamaz.
E
Siyasi partilere devlet bütçesinden para yardımı yapılır.
Soru 11
Aşağılardakinden hangisi 1982 Anayasası’nda yer alan kişi dokunulmazlığı ile ilgili bir hüküm değildir?
A
Tıbbi zorunluluklar dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz.
B
Bireyin rızası olmadan bilimsel çalışmalara tabi tutulamaz.
C
Kimse zorla çalıştırılamaz.
D
Bireye angarya uygulanamaz.
E
OHAL ve sıkıyönetim durumlarında dahi birey haklarında sınırlandırma yapılamaz.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda bulunan kişinin hak ve ödevlerinden değildir?  
A
Yaşam Hakkı
B
İspat Hakkı
C
Din ve vicdan hürriyeti
D
Kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulamaz
E
Kamu hizmetine girme
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda bireye tanınan sosyal ve ekonomik haklar arasında gösterilemez?
A
Seçme ve seçilme hakkı
B
Eğitim ve öğrenim görme hakkı
C
Ailenin korunması hakkı
D
Sağlık hakkı
E
Çalışma hakkı
Soru 14
1982 Anayasası’nda; I. Ailenin korunması hakkı II. Toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma hakkı III. Konut dokunulmazlığı gibi bireye tanınan haklardan hangileri bireyi devlet ve topluma karşı korumaya yöneliktir?  
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi bireye tanınan çalışma ile ilgili haklar arasında gösterilemez?
A
Sendika kurma hakkı
B
Toplu iş sözleşmesi
C
Ücrette adalet sağlanmas
D
Mal bildirimi
E
Grev hakkı
Soru 16
1982 Anayasası’na göre; I. Seçme ve seçilme hakkı II. Yaşama hakkı III. Din ve vicdan özgürlüğü gibi anayasal güvence altına alınan haklardan hangilerinin kullanılması için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu vardır?  
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17
1982 Anayasası’nda yer alan hükümlerden hangisi bireye tanınan sosyal ve ekonomik haklar arasında gösterilemez?  
A
Ailenin korunması
B
Sosyal güvence
C
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
D
Konut hakkı
E
Eğitim ve öğrenim görme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.