1. Anasayfa »
  2. KPSS Program Geliştirme Testleri

KPSS Program Geliştirme Soruları Online Çöz 2

Tebrikler - Program Geliştirme Testi Çöz 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Fransız yazar Jehan Bodin (1530 - 1596), bir siyaset ilmi ve amme hukuku abidesi olarak nitelenen “Devlet” adlı eserinde egemenliği şöyle ifade eder: “Egemenlik, siyasi topluluğu kaynaştıran, birleştiren güçtür. O olmazsa siyasi topluluk parçalanır. Eşyanın doğası gereği, her toplumsal zümrede bir ‘emirler-itaatler’ alışverişi vardır. Egemenlik gücü, bu alışverişi billurlaştırır.” Bodin, egemenliği bu şekilde tanımladıktan sonra, egemenliğin en güçlü olarak monarşide (kral yönetiminde) hayat bulacağını iddia eder. Bodin bu sezgisini şöyle destekler: “Tabiatın bütün kanunları bizi monarşiye götürüyor. Devletin örneği olan ailede, reis tektir. Gökyüzünde tek güneş var. Dünyayı idare eden Tanrı tek.” Buna göre, Bodin’in görüşleri aşağıdaki temel felsefi akımlardan hangisi ile parelel niteliktedir?
A
A) İdealizm
B
B) Varoluşçuluk
C
C) İlerlemecilik
D
D) Realizm
E
E) Pragmatizm
1 numaralı soru için açıklama 
Parçada sözü edilen yazarın görüşlerini incelediğimizde, değerlerin mutlak olduğunu ve değişmezliğini savunduğunu görmekteyiz. Bu durum Bodin’in görüşlerinin idealizme yakın olduğunu gösterir. Ayrıca Bodin’in iddiasını bilimsel yöntemle değil de sezgisel düşünce yoluyla ispata kalkışması da idealizm ile paralellik göstermektedir. İdealizm, gerçekçiliği ruhsal sayan bir felsefe öğretisidir. Gerçeğe giden yolun sadece bilimsel yöntem olduğunu kabul etmez; sezgisel düşüncenin de bilimsel tutum kadar önemli olduğunu savunur. Bu görüşte değerler mutlaktır ve değişmez bir yapıya sahiptir. (Demirel, 2009) (Cevap A)
Soru 2
I. Mekân ve zamandan bağımsızdır. II. Kasıtlı değişikliklere dayalıdır. III. Kazanılan beceriler bireysel farklara göre çeşitlenebilir. IV. Olumlu özellikler kazandırmak amaçtır. Yukarıdakilerden hangileri çocukların doğal ortamlarda edindiği informal öğrenmenin özelliklerinden değildir?
A
A) I ve IV
B
B) II ve III
C
C) II ve IV
D
D) I, II ve IV
E
E) II, III ve IV
2 numaralı soru için açıklama 
Eğitim Formal Eğitim (Planlı) Yaygın Eğitim Halk Eğitimi Hizmet İçi Eğitim İnformal Eğitim (Plansız) Örgün Eğitim Okul Öncesi İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim İnformal eğitim; doğal ortamda kendiliğinden oluşabilen, planlı ve programlı olmayan olumlu veya olumsuz yönde gerçekleşen öğrenmeleri kapsar. Bu açıdan baktığımızda II. ifade ile IV. ifade informal öğrenmenin özellikleri arasında sayılamaz. (Cevap C)
Soru 3
İlköğretim fen ve teknoloji dersi programını geliştirmek üzere Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) bünyesinde bir ekip oluşturulmuştur. Bu ekipte sırasıyla program geliştirme uzmanları, fen ve teknoloji alanında üniversite düzeyinde akademisyenler, uygulayıcı öğretmen, eğitim psikoloğu, eğitim felsefecisi ve iletişim uzmanının görev alması kararlaştırılmıştır. Bu ekibin çalışmaları sonunda ortaya konan program tasarısının aşağıdaki ölçütlerden hangisine uygun nitelik taşıması beklenemez?
A
A) İçerikte yer alacak konuların öğrenci düzeyine uygunluğu
B
B) Kazanımların öğrenme sürecini ve ürününü yansıtacak yapıda olması
C
C) Programa yön veren kazanımların birbirleriyle tutarlılığı
D
D) Yer verilecek öğrenme yaşantılarının kazanımlara uygunluğu
E
E) Kazanımların ne kadarına ulaşıldığını tespit edecek araçların varlığı
3 numaralı soru için açıklama 
Program geliştirmek üzere oluşturulan ekibin üyeleriyle seçeneklerde verilen ölçütleri eşleştirelim: A) İçerikte yer alan konuların öğrenci düzeyine uygunluğu → Eğitim psikologu B) Kazanımların öğrenme sürecini ve ürününü yansıtacak yapıda olması → Program geliştirme uzmanı C) Kazanımların birbirleriyle tutarlılığı → Eğitim felsefecisi D) Öğrenme yaşantılarının kazanımlara uygunluğu → Program geliştirme uzmanı E) Kazanımların ne kadarına ulaşıldığını tespit edecek araçların varlığı → Ölçme - değerlendirme uzmanı Dikkat edilirse E seçeneğinde verilen ölçütü denetleyecek ölçme - değerlendirme uzmanı ekipte yer almamaktadır. (Cevap E)
Soru 4
Bir eğitim programında yer alan hedeflerle bu programın içerik ögesini ilişkilendirilerek kontrolünü sağlayan iki boyutlu tabloya belirtke tablosu denir. Buna göre belirtke tablosu, program geliştirme ve eğitim sürecinde, I. öğrenme yaşantılarının seçimi, II. içeriğin güncelliğinin sağlanması, III. ölçme sürecinde kullanılacak soru türünün kararlaştırılması, IV. hedeflerin nicelik ve niteliklerinin belirlenmesi, V. ihtiyaçların hedef davranışlara uygunluğunun saptanması süreçlerinden hangilerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir?
A
A) I, II ve III
B
B) I, III ve IV
C
C) I, IV ve V
D
D) II, III ve IV
E
E) III, IV ve V
4 numaralı soru için açıklama 
Programın hedef – içerik ilişkisini kurmak için oluşturulan belirtke tablolarına bakılarak;  Hedeflerin niceliği (sayısı) ve nitelikleri (düzeyleri) belirlenebilir. (IV)  Testte kullanılacak soru sayısı ve türü belirlenebilir. (III)  Öğrenme yaşantılarının seçimi yapılabilir. (I) Ayrıca testin kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla da belirtke tablosu oluşturulabilir. (Cevap B)
Soru 5
Bir programın uygulanması değişik aşamalardan geçerek gerçekleşir. Planlanma şekline bakılmaksızın, hazırlanan bir programın başarılı bir şekilde işlemesi, program aşamalarının ve gelişiminin ana hatlarının ortaya konulmasıyla olur. Programların denenmesi ve değerlendirilmesi de bu ana hatların son halkasını oluşturur. Buna göre, ülke düzeyinde uygulanmak üzere hazırlanan bir öğretim programının deneme uygulamasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması öncelikli değildir?
A
A) Program uygulamasında etkin rol alacak okul yöneticileri ile öğretmenlere uygulamadaki rolleri ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapılması
B
B) Uygun bir evren - örneklem ilişkisini dikkate alarak deneme uygulaması yapılacak okulların seçiminde coğrafi bölgelerin temsilinin sağlanması
C
C) Yeni öğretim programını tanıtan bir “program tanıtım kılavuzu” hazırlanarak bu kılavuz yardımıyla okul yöneticilerinin, öğrenci velilerine programı tanıtması
D
D) İnsan, program ve kurum faktörlerinin üzerinde iyi odaklaşarak deneme uygulamasını yürütmede kullanılacak planlamanın yapılması
E
E) Hazırlanan programın istenen değişmeleri meydana getirici nitelikte olup olmadığını kontrol etmek için değerlendirme faaliyetlerine ağırlıklı bir şekilde yer verilmesi
5 numaralı soru için açıklama 
Hazırlanan bir programın denenmesi (pilot uygulama) aşamaları; 1. Uygulamanın planlanması (D) 2. Deneme yapılacak okulların ve sınıfların seçilmesi (B) 3. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin seçilmesi 4. Okul yöneticisi ve öğretmenlere programın tanıtılması (A) 5. Hazırlanan program ve öğretim materyallerinin değerlendirilmesi (E) 6. Denenen program ve öğretim materyallerinin değerlendirilmesi (E) Pilot uygulamada, programın velilere tanıtılması öncelikli bir gereklilik değildir. (Cevap C)
Soru 6
Bir lisede tarih öğretmeni olan Süleyman Bey, ertesi gün işleyeceği dersin planlanmasını yaparken ilk olarak derse yön verecek kazanımları belirler. Bu kazanımlara ulaşmayı kolaylaştıracak yöntem ve teknikleri kararlaştırdıktan sonra öğrencilerinin öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla beş sorudan oluşan küçük bir test hazırlar. Süleyman Bey, ertesi gün bu planı kullanabileceğini düşünmüştür. Program geliştirmede Taba modeline göre, bu ders planı eğitim programının hangi boyutunda eksik kalmıştır?
A
A) Öğrenme yaşantılarının seçimi
B
B) İçeriğin seçimi ve düzenlenmesi
C
C) Hedeflerin belirlenmesi
D
D) Neyin, nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi
E
E) Eğitim durumlarının düzenlenmesi
6 numaralı soru için açıklama 
Taba modelinin aşamaları ile Süleyman Bey’in ders planlamada izlediği adımları eşleştirelim: Süleyman Bey’in kazanımları belirlemesi Süleyman Bey’in kazanımlara ulaşmayı kolaylaştıracak yöntem ve teknikleri kararlaştırması Süleyman Bey’in beş soruluk bir test hazırlaması ? ? İhtiyaçların Belirlenmesi Amaçların Belirlenmesi İçeriğin Düzenlenmesi Öğrenme Yaşantılarının Seçimi Öğrenme Yaşantılarının Düzenlenmesi Neyin, Nasıl Değerlendirileceğinin Saptanması Program Ögelerinin Sırası ve İlişkilerinin Kontrolü İçeriğin Seçimi Görüldüğü gibi, Süleyman Bey içeriğin seçimi ve düzenlenmesi aşamalarını uygulamamıştır. (Cevap B)
Soru 7
Çalıştığı okulda fen ve teknoloji laboratuvarı olmayan Turgut Öğretmen, ders programında yer alan deney etkinliklerini laboratuvar yerine sınıfta uygulamaktadır. Konuyla ilgili deneyleri sınıfta kendisi yapmakta ve öğrencilerden deneye ilişkin sonuçları yorumlamalarını istemektedir. Gerek laboratuvarın olmayışı, gerekse deney malzemelerinin az olması nedeniyle Turgut Öğretmen, deney malzemeleri konusunda çok titiz davranmakta ve kırılacağı endişesiyle öğrencilerin malzemelere dokunmasına izin vermemektedir. Turgut Öğretmen, öğrencilere malzemelerin azlığı konusunda bir açıklama yapmasa da onlar deney malzemelerine dokunmaktan çekinmektedir. Öğrencilerin deney malzemelerine dokunmaktan çekinmeyi öğrenmeleri aşağıdaki program türlerinden hangisiyle açıklanabilir?
A
A) Ekstra
B
B) Örtük
C
C) Resmi
D
D) İhmal edilen
E
E) Uygulamadaki
7 numaralı soru için açıklama 
Turgut Öğretmen’in deney malzemeleri konusunda bir açıklama yapmadığı halde, öğrencilerin bu malzemelere dokunmaktan çekinmeyi kendi kendilerine öğrenmeleri örtük programla açıklanabilir. Örtük program kapsamında ortaya çıkan öğrenmelerin birçoğu informal nitelik taşır. (Cevap B)
Soru 8
Çalıştığı okulda fen ve teknoloji laboratuvarı olmayan Turgut Öğretmen, ders programında yer alan deney etkinliklerini laboratuvar yerine sınıfta uygulamaktadır. Konuyla ilgili deneyleri sınıfta kendisi yapmakta ve öğrencilerden deneye ilişkin sonuçları yorumlamalarını istemektedir. Gerek laboratuvarın olmayışı, gerekse deney malzemelerinin az olması nedeniyle Turgut Öğretmen, deney malzemeleri konusunda çok titiz davranmakta ve kırılacağı endişesiyle öğrencilerin malzemelere dokunmasına izin vermemektedir. Turgut Öğretmen, öğrencilere malzemelerin azlığı konusunda bir açıklama yapmasa da onlar deney malzemelerine dokunmaktan çekinmektedir. Turgut Öğretmen’in deneyleri laboratuvarda öğrencilere yaptırmak yerine sınıfta kendisinin yapması, eğitim durumlarını düzenleme ilkelerinden hangisine aykırıdır?
A
A) Öğrenci düzeyine uygunluk
B
B) Kenetlilik
C
C) Tutarlılık
D
D) Öğrenme – öğretme ilkelerine uygunluk
E
E) Ekonomiklik
8 numaralı soru için açıklama 
Turgut Öğretmen’in deneyleri öğrencilerine yaptırmak yerine kendisinin yapması deney yöntemini değil, gösteri yöntemini kullandığını gösterir. Öğrenciler deneyi kendileri yapmadıkları için deneyle ilgili kavram, olgu ve yaşantıları işe koşamamışlardır. Bu durum da onların somut yaşantılar geçirmelerini engellemiştir. Dolayısıyla bu uygulama öğrenme – öğretme ilkelerine uygun değildir. (Cevap D)
Soru 9
İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji öğretim programında yer alan üç hedef aşağıda verilmiştir:  Isı ve sıcaklığın farklarını bulabilme ve enerji ile ilişkilendirebilme  Erime ısısı ile ilgili deneyler yaptırabilme  Öz ısı kavramını çeşitli kaynaklardan araştırabilme Bu hedef ifadeleri incelendiğinde, aşağıdaki hedef yazma ilkelerinden hangisine aykırı bir durum tespit edilemez?
A
A) Hedefler binişik olmamalı, tamamlayıcı yani bitişik olmalıdır.
B
B) Hedefler öğrenme sürecini değil, öğrenme ürününü yansıtmalıdır.
C
C) Hedefler öğretmenin değil, öğrencinin neler yapması gerektiğini ifade etmelidir.
D
D) Hedefler genel ve aynı zamanda sınırlı olmalıdır.
E
E) Hedeflerin hangi içerikle ilgili olduğu belirtilmelidir.
9 numaralı soru için açıklama 
 “Isı ve sıcaklığın farklarını bulabilme ve enerji ile ilişkilendirebilme” hedef ifadesini incelediğimizde ısı – sıcaklık ile enerji kavramlarını aynı anda içerdiği için hem binişik hem de çok genel olmuştur. (A ve D seçeneklerinde verilen ilkelere aykırı)  “Erime ısısı ile ilgili deneyler yaptırabilme” hedef ifadesi öğrenci davranışı olarak değil, öğretmen davranışı olarak ifade edilmiştir. (C seçeneğindeki ilkeye aykırı)  Öz ısı kavramını çeşitli kaynaklardan araştırabilme” hedef ifadesi ise öğrenme ürününü değil, öğrenme sürecini yansıtmaktadır. (B seçeneğindeki ilkeye aykırı) Ancak her üç hedef ifadesi de bir içerikle ilişkilendirilerek yazılmıştır. (Cevap E)
Soru 10
Bir eğitim programı hazırlanırken işe öncelikle programın nasıl olacağını tasarlamakla başlanmalıdır. Eğitim programı tasarımı, bir programın hangi ögelerden oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Bu ögelere farklı ağırlıklar verilmesiyle de farklı tasarımlar ortaya çıkmıştır. Program geliştirme sürecinde toplumsal sorunlara ağırlık veren tasarımlar içinde ele alınan çekirdek tasarımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
A) Genel eğitim ve ortak öğrenme anlamında kullanılmakta, bu nedenle iş birliğine dayalı öğrenme modellerini temele almaktadır.
B
B) Toplumun sorunlarını ön planda tutar ve bu amaçla öğrenciyi toplumu laboratuvar olarak görmesi için teşvik eder.
C
C) Tasarımlar, öğrenci sisteme girmeden önce yapılır, fakat bazı değişikliklere de olanak sağlar.
D
D) Okullarda ayrı ayrı ders konularının öğretilmesine ve toplumsal gelişmenin işlevsel olmayışına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
E
E) Öğrencinin nasıl en iyi şekilde öğreneceği amacından hareketle tüm konular için ortak bir öğrenme metodunu ön plana çıkarır.
10 numaralı soru için açıklama 
Çekirdek tasarımda bazı konular ve sorunlar merkeze alınmıştır. Öğrenen merkezli tasarımlara pek yakınlığı yoktur. Tasarımlar, öğrenci sisteme girmeden önce yapılır. Fakat bazı değişikliklere de olanak sağlar. Toplumun sorunlarını ön planda tutar. Öğrenciyi toplumu laboratuvar olarak görmesi için teşvik eder. Öğrencinin toplumun sorunlarını görmesini ve bu konulara eğilmesini amaç edinir. Bu tasarım yaklaşımı derslerin birleştirilmesi ile gelişmiştir. Genel eğitim ve ortak öğrenme anlamında kullanılmaktadır. Bu nedenle iş birliğine dayalı öğrenme modellerini temele almaktadır. Bu uygulama ile demokratik sınıf ortamı oluşturduklarını ileri sürmektedirler. Bu program tasarımı, okullarda ayrı ayrı ders konularının öğretilmesine ve toplumsal gelişmenin işlevsel olmayışına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. E seçeneğinde verilen ifadeyi incelediğimizde her konu için ayrı ayrı öğrenme metodları (yolları) yerine tek bir öğrenme metodunu önerdiği için çekirdek tasarımını değil, konu merkezli yaklaşımlardan süreç tasarımını anlattığını görmekteyiz. (Cevap E)
Soru 11
Program değerlendirme, programın etkililiği hakkında karar verme sürecidir. Değerlendirme, program geliştirmenin son ve tamamlayıcı halkasıdır. Eğitim programlarının değerlendirilmesine ilişkin öne sürülen yaklaşımlardan biri de Tyler tarafından geliştirilen hedefe dayalı değerlendirme modelidir. Tyler’a göre bir programın hedefler, öğrenme yaşantıları ve değerlendirme olmak üzere üç temel ögesi vardır. Hedefe dayalı değerlendirme modeline göre, aşağıdakilerden hangisi programın değerlendirilmesine ilişkin “evet” yanıtı alınması gereken sorulardan biri değildir?
A
A) Hedeflerin belirlenmesinde sezgisel normlar ve göreli yargılar dikkate alınmış mı?
B
B) Hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını gösterecek durumlar belirlenmiş mi?
C
C) Öğrencilerin davranış yeterlilikleri ile ilgili veri toplanmış mı?
D
D) Hedefler, kazandırılmak istenen özelliğe göre sınıflanmış mı?
E
E) Hedefler davranış cinsinden ifade edilmiş mi?
11 numaralı soru için açıklama 
Hedefe dayalı değerlendirme sürecinin aşamaları şöyledir: 1. Programın hedeflerini belirleme 2. Hedefleri kazandırılmak istenen özelliğe göre sınıflama (D seçeneği) 3. Hedefleri davranış cinsinden ifade etme (E seçeneği) 4. Hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını gösterecek durumu saptama (B seçeneği) 5. Ölçme tekniklerini geliştirme ya da seçme 6. Öğrencilerin davranış yeterlilikleri ile ilgili veri toplama (C seçeneği) 7. Elde edilen verilerle hedefleri karşılaştırma A seçeneğinde verilen ifade hem hedefe dayalı değerlendirme modelinde yer almaz hem de istenen bir yargı bildirmemektedir. (Cevap A)
Soru 12
Bir üniversitede, 6. sınıf öğrencilerine eğitim programı daha küçük birimlere indirgeme gereğinden hareketle, söz konusu “Kesirlerin Ondalık Gösterimi” ünitesi çalışmayı yürüten öğretim üyesi ve araştırmacı ile diğer üniversitelerde bu konuda çalışmış öğretim üyelerinin de görüşleri alınarak; “Ondalık Kesirler ve Aralarındaki İlişkiler”, “Kesirlerin Ondalık Açılımı”, “Ondalık Kesirlerle Toplama İşlemi”, “Ondalık Kesirlerle Çıkarma İşlemi”, “Ondalık Kesirlerle Çarpma İşlemi”, “Ondalık Kesirlerle Bölme İşlemi” başlıkları altında 4’er saatlik toplam 6 öğrenme birimine ayrılmıştır. Öğrencilere, kullanılan öğrenme modelinin önerdiği ilkeler göz önüne alınarak, her öğrenme biriminin sonunda hedeflenen %80 düzeyine ulaşıp ulaşamadıklarının denetlenebilmesi için izleme testleri kullanılmıştır. Bu izleme testlerinin sonucunda ya öğrencilere ek hizmetler sunulmuştur ya da bir sonraki kısma geçilmiştir. Yukarıdaki parçada uygulaması verilen öğretim kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Programlı öğretim
B
B) Bireyselleştirilmiş öğretim
C
C) Okul temelli mesleki gelişim
D
D) Tam öğrenme
E
E) Okulda öğretim
12 numaralı soru için açıklama 
Bloom, “İşin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ve bu olumlu öğrenme koşulları öğretme-öğrenme süreci boyunca devam etmiş ise dünyada herhangi birinin öğrenebileceği her şeyi hemen herkes öğrenebilir.” sayıltısına dayalı olarak, kazandırılması gereken davranışların en az %80-90’ının, öğrencilerin büyük çoğunluğuna kazandırılabileceğini savunmakta ve geliştirdiği “Tam Öğrenme Modeli” ile de tüm öğrencilerin okulda öğretilenleri öğrenebileceğini belirtmektedir. Bu modelde öğretme-öğrenme etkinliklerinin işe yarayıp yaramadığını ya da öğrencilerin istenilen düzeyde öğrenip öğrenmediklerini (öğrenme düzeylerini) belirlemek için izleme testi sonuçlarına dayalı olarak değerlendirme yapılmaktadır. (Cevap D)
Soru 13
Zafer Öğretmen, biyoloji dersinde bitkiler konusunu işlerken öğrencileri araziye çıkararak büyüteç eşliğinde konunun uygulamalı öğrenilmesini hedeflemektedir. Zafer Öğretmen’in yapmış olduğu bu uygulamadaki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Dersi eğlenceli hale getirmek
B
B) Öğrencilerin doğayı sevmesini sağlamak
C
C) Öğrencilerin sosyal beceri gelişimine katkı sağlamak
D
D) Öğrencilere somut yaşantılar sağlamak
E
E) Öğrencilerin kubaşık öğrenmelerini sağlamak
13 numaralı soru için açıklama 
Öğrencilerin biyoloji dersinde öğrenme konusuyla ilgili materyali doğrudan görmelerine ve fiziksel olarak etkileşimde bulunmalarına olanak sağlayan gezi tekniği öğrencilere gerçek dünyayı görme olanağı sağlamaktadır ve en önemli faydası ilk elden somut yaşantılar sağlanmasıdır. (Cevap D)
Soru 14
Pınar Öğretmen fen ve teknoloji dersinde “Bitkiler” konusunda etkinlik planını hazırlarken aşağıdaki sıralamayı izlemiştir: I. Öğrencilerin merak ettikleri bitkiler ile ilgili bilgi toplamaları ve getirmeleri II. Öğrencilerin çevredeki bitkilerden, yapraklardan numuneler getirmeleri III. Bitki numunelerinin laboratuvarda mikroskopla incelenmesi IV. İstasyon tekniği ile ürünler oluşturulması V. Öğrencilerin saksıda bitki yetiştirmesi VI. Öğrencilerin performans ödevleri hazırlaması VII. Performans ödevlerinin rubrikle değerlendirilmesi Verilen etkinlik planında izlenmiş olunan sıralamaya bakılarak Pınar Öğretmen için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A
A) Çağdaş değerlendirmelere yer vermiştir.
B
B) Rekabetçi öğrenme ortamları oluşturmuştur.
C
C) Farklı zekâ alanlarına hizmet etmiştir.
D
D) İş birliğine dayalı çalışmalar vardır.
E
E) Öğrenciler nesnel bilgi elde etmiştir.
14 numaralı soru için açıklama 
Verilen etkinlik planında izlenmiş olunan sıralamaya bakılarak Pınar Öğretmen için “Rekabetçi öğrenme ortamları oluşturmuştur.” yorumu çıkarılamaz. Çağdaş eğitim anlayışının hâkim olduğu bu derste rekabetçi öğrenme ortamları istenilmez. (Cevap B)
Soru 15
I. Öğretmen öğretme sürecinde aktif olarak rol almalıdır. II. Öğrenme ortamları gerçek dünyayla bağlantılı ve doğal olmalıdır. III. Kişi nesnel bilgiyi yapılandırarak kendisini keşfetmelidir. IV. Nesnel bilginin nasıl öğrenildiğinden çok, olgusal bilginin ne olduğu üzerinde durulmalıdır. V. Öğrenenin, öğrenme işinde yürütücü bileşeni aktif olarak kullanması, analiz, sentez ve değerlendirmeler yapması sağlanmalıdır. VI. Bilgi oluşturulurken nesnel bilginin keşfedilebileceği ortamlar düzenlenmelidir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri oluşturmacı (yapılandırmacı) öğrenme yaklaşımı ile ilgili değildir?
A
A) I, II ve III
B
B) I, IV ve VI
C
C) I, III ve V
D
D) V ve VI
E
E) IV ve VI
15 numaralı soru için açıklama 
Yapılandırmacı kuramın temeli, başkalarının bilgilerini olduğu gibi bireylere aktarmak yerine, insanların kendi bilgilerini yine kendilerinin yapılandırması gerektiği görüşüne dayanmaktadır. Bu anlayışa göre öğrenenlerin özgün bilgi yapılarını kendilerinin oluşturacakları yaşantılar düzenlenmeli ve bu yaşantılarla öğrenme sorumluluğu öğrenenlere bırakılmalıdır. (Cevap B)
Soru 16
Zeynep Öğretmen gazetede yer alan bir haberi sınıf ortamına getirerek öğrencileriyle paylaşmıştır. “Dün Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde saat 18.00 sularında şeker fabrikasının ısıtma fırınlarında büyük bir patlama yaşandı. Olayın nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Olayda yaralanan ya da ölü olmamakla birlikte yangının uzun süre devam etmesi çevrede yaşayan insanları endişeye düşürdü.” Daha sonra öğrenciler okunan gazete haberinden yola çıkarak oluşan yangınların nedenleri ve yangınlar sonucunda oluşacak bilançolara yönelik çalışmalar düzenleyerek dersi sonlandırmışlardır. Zeynep Öğretmen’in sınıfta öğrencilerin konuyu nedenleri ve sonuçlarına yönelik incelemelerini sağlamada aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanması en uygundur?
A
A) Drama
B
B) Örnek olay
C
C) Altı şapka
D
D) Balık kılçığı
E
E) Beyin fırtınası
16 numaralı soru için açıklama 
Ishikawa (balık kılçığı) diyagramı, bir olayın ortaya çıkmasına neden olan durumlar (sebep) ile ilgilenilen olayın (sonuç) şekilsel gösterimi olarak adlandırılır. Bu diyagram, ilgilenilen olayın nedenlerinin araştırılmasına sistematik bir yaklaşım getirmektedir. Bu diyagramda en sağda problem (sonuç) yer alır. Önce olası nedenler basitçe listelenir, sonra bu nedenler temel nedenlerle ilişkilendirilerek diyagram oluşturulur. Böylece tüm nedenler sistematik bir biçimde araştırılmış olur. (Cevap D)
Soru 17
Sosyal bilgiler öğretmeni Bilgehan Öğretmen, İstanbul’a yapılması düşünülen 3. köprüyü tartışmaya açmıştır. Tartışmaya sınıftaki tüm öğrenciler katılmış, duygu ve düşüncelerini kanıt göstererek açıklamalarda bulunmuşlardır. İsteyen öğrenci gerektiğinde fikrini değiştirebilecek ya da ilk başta savunduğu fikre dönebilecektir. Bu tartışmada asıl önemli olan inandığın fikri savunmaktır. İnanılan fikri savunan, değişime açık olan hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmek isteyen Bilgehan Öğretmen’in bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerden hangisini kullanması en uygundur?
A
A) Altı şapka
B
B) Çember
C
C) Görüş geliştirme
D
D) Beyin fırtınası
E
E) Konuşma halkası
17 numaralı soru için açıklama 
Görüş geliştirme belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiminde öğrencilerde görüş geliştirmek amacıyla kullanılan bir tekniktir. Görüş geliştirme tekniği sonucunda öğrenciler görüş geliştirmeyi, değiştirmeyi öğrenirler. Yani dileyen öğrenci başta savunduğu görüşünü değiştirebilir. Öğrenciler diğer düşüncelere saygı duymayı öğrenir, karşıdakini dinleme alışkanlığı kazanır. (Cevap C)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
17 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.