1. Anasayfa »

Kurtuluş Savaşı ve Hazırlık Dönemi Testi Çöz 3

Tebrikler - HAZIRLIK DÖNEMİ VE KURTULUŞ SAVAŞI adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur." İlkesi ile ilgili olmayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Saltanatın kaldırılması
B
Yeni Türk alfabesinin kabulü
C
Amasya Genelgesi'nin ilanı
D
Sivas Kongresi'nin toplanması
E
TBMM'nin açılması
Soru 2
I.    Alınan kararları
 1. Erzurum'da toplanması
  1. Kongreye doğu illerinden delegelerin katıl­ması
 2. istanbul Hükümeti ile ilişkiler kurulması
  1. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk cemiyeti'nin düzenlemesi
Erzurum Kongresi'nin yukarıda verilen özel­liklerinden hangisi bu kongreye ulusal bir nitelik kazandırmıştır?  
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 3
I.    Amasya Genelgesi
 1. Erzurum Kongresi
 2. Sivas Kongresi
 3. Amasya Protokolü
V   Misak-ı Milli Yukarıdakilerden hangisinde, ilk kez "Ulu­sal sınırlar içinde vatan bir bütündür asla parçalanamaz" ifadesine yer verilmiştir?  
A
I
B
II
C
lll
D
IV
E
V
Soru 4
I.    Erzurum Kongresi'nde ilk kez manda ve himaye yönetimi reddedilmiştir. II.    Sivas Kongresi'nde kesin olarak reddedilmiştir. İki kongrede de manda ve himaye yönetimi­nin reddedilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Tam bağımsızlığa ters düşmesi
B
istanbul Hükümeti'nin savunmuş olması
C
Bilinen bir yönetim anlayışı olmaması
D
Sömürge anlayışına ters düşmesi
E
Ekonomik gelişmeyi engellemesi
Soru 5
I.    Manda ve Himaye reddedilmiştir.
 1. Ulusal gücü etkin ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
 2. Temsil   heyeti   oluşturuldu.   Başkanlığına Mustafa Kemal getirildi
 3. Boğazlar dünya ticaretine açık tutulacaktır.
 4. Bütün cemiyetler birleştirilmiştir
Yukarıdakilerden hangileri, Erzurum Kong­resi'nde alınan kararlardandır?  
A
I, II ve III
B
IV ve V
C
I ve V
D
II, IV ve V
E
III ve V
Soru 6
Erzurum ve Sivas Kongresi ayrıca Misak-ı Milli'de yer alan "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez" ilkesinde belirtilen milli sınırlar, aşağıdakilerden hangisi esas alına­ rak belirlemiştir?  
A
Kuvayı Milliye'nin çabalan ile kurtarılan top­raklar
B
I.Dünya Savaşı öncesi Osmanlı sınırları
C
Müslüman halkın yaşadığı bölgeler.
D
Mondros Ateşkes Antlaşması İmzalandığı sırada Türklerin elinde bulunan toprşklar
E
Wilson ilkeleri
Soru 7
I. Alaşehir Kongresi II. Balıkesir Kongresi III. Sivas Kongresi Yukarıdaki kongrelerin hangilerinde,    böl­gesel nitelikli kararlar alınmıştır?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 8
Erzurum ve Sivas kongresi'nde alınan ortak kararlar arasında;
 1. I.         Ulusal sınırlar
 2. Manda Yönetimi
 3. Mebusan Meclisi'nin toplatılması konularından hangileri yer alır?
 
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
1,11 ve III
Soru 9
Amasya Genelgesi'nin özellikleri arasında;
 1. Laik   bir   yönetimin   benimseneceğinden bahsedilmiştir.
 2. Bir ihtilal belgesi niteliğindedir.
  1. Kurtuluş Savaşı'nın  başlatılması  için  bir çağrı niteliğindedir.
hangileri gösterilebilir?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
l.ll ve III
Soru 10
I. Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
 1. istiklal Mahkemelerin kurulması
  1. Yasama,   yürütme   ve   yargı   yetkisinin TBMM'ye verilmesi
Yukarıdakilerden   hangileri,   ulusal   birliği sağlamak için yapılan çalışmalardır?  
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l. ll ve lll
Soru 11
Türk birliklerinin Gediz Muharebesinde başarı elde edememesi;
 1. Kuvayı Milliye'nin yetersiz olduğunun anla­şılmasına
 2. Batı Cephesi komutanlığının değişmesi
  1. Düzenli ordunun kurulmasının hızlandırıl­ması
gelişmelerinden hangilerinin gerçekleşme­sinde etkili olmuştur?  
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız l ll
D
I ve II
E
I, II ve lll
Soru 12
. I.Dünya Savaşı'ndan sonra Sömürgeci dev­letler, sömürgeciliği devam ettirmek için ye­ ni bağımsızlığını elde eden devletleri Millet­ler Cemiyeti adına yönetme anlamına gelen aşağıdaki yönetim tarzlarından hangisini ge­liştirmişlerdir?  
A
Manda ve Himaye
B
Federal Yönetim
C
Meşrutiyet
D
Oligarşi
E
Nasyonal Sosyalizm
Soru 13
           Erzurum Kongresi'ne;
 1. Trabzon
 2. Sivas
 3. Bitlis
 4. Van
illerinden  hangilerinin delegeleri  katılmış­lardır?  
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve lll
E
I, II, III ve Lv
Soru 14
Erzurum Kongresi'ne; I .   Elazığ
 1. Mardin
 2. Diyarbakır
illerinden hangilerinin temsilcileri çeşitli engellemelerden dolayı katılamamışlardır?  
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız lll
D
I ve II
E
l.llvelll
Soru 15
I.    Misak-ı Milli
 1. Erzurum Kongresi
 2. Amasya Genelgesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinde "Mil­li sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz" kararına yer verilmiştir?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l.ll ve lll
Soru 16
I.    ilk kez Erzurum Kongresi'nde oluşturulmuştur.
 1. Sivas Kongresi'nde tüm yurdu temsil eden bir özellik kazanmıştır.
 2. TBMM'nin kurulması ile görevi sona ermiş­tir.
Yukarıda özellikleri verilen kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Mebusan Meclisi
B
Temsil Heyeti
C
Kuvayı Milliye
D
Kilikyalılar Cemiyeti
E
İstanbul Hükümeti
Soru 17
Bütün ulusal cemiyetlerin birleştirilmesine,ilk kez aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?  
A
Sivas Kongresi
B
Erzurum Kongresi
C
Amasya Genelgesi
D
Misak-ı Milli
E
Alaşehir Kongresi
Soru 18
I.    Sivas Kongresi'nin toplanması
 1. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
  1. Temsil Heyetinin Ankara'yı merkez seçme­si
 2. Amasya Görüşmelerinin yapılması
Yukarıdaki olayların Kronolojik sırası aşğıdakilerden hangisidir?  
A
ll, IV, l, lll
B
HJ.IV.MI
C
I,II,III,IV
D
IV,III,II,I
E
II,III,M
Soru 19
     Erzurum Kongresi'nde;
 1. Manda ve himaye
 2. Ulusal sınırlar
 3. Azınlıklar.
konularından hangileri ile ilgili kararların a-lındığı söylenebilir?  
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l.ll ve lll
Soru 20
      Sivas Kongresi'nin ,
 1. Manda ve himaye'nin reddedilmesi
 2. Vatan bir bütündür parçalanamaz kararı
 3. Temsil Heyeti'nin oluşturulması
kararlarından hangileri, Erzurum Kongre­si'nde alınan kararların aynen kabul edildi­ğine kanıt olarak gösterilebilir?  
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l.ll ve lll
Soru 21
Erzurum ve Sivas  Kongresi'nde, Osmanlı Hükümeti'nin başıboş bırakılmaması ve ça- lışmalarının kontrol altına alınması için aşağıdaki    tadbirlerden hangisinin alınması  is- tenmiştir.  
A
Manda ve himayenin reddedilmesi
B
Mebusan Meclisi'nin toplanmasının sağlanması
C
Temsil Heyeti'nin oluşturulması
D
İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılması
E
Erzurum kongresi'nin kararlarının kabul e-3dmesi
Soru 22
I.   Erzurum Kongresi II.    Sivas Kongresi III. TBMM Yukarıdakilerden hangilerinde manda ve himaye yönetimi görüşülerek reddedilmiş­tir?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız lll
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 23
Son Osmanlı Mebusan Meclisi, I. Batı Trakya II. Hatay III. Kars, Ardahan ve Batum yörelerinden hangilerinde halk oylaması yapılması kararını almıştır?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 24
I.  Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
 1. TBMM'nin açılması
 2. Son Mebusan Meclisi'nin toplanması
Yukarıdakilerden      hangilerinin gerçekleşmesinde Mustafa Kemal'in rolü olmuş­tur?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
24 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.