1. Anasayfa »

Online Eğitim Bilimleri Denemesi Çöz

Tebrikler - KPSS Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1.) Ayşin,  annesi  gebeliğin  ilk  aylarında  kızamıkçık (rubella) hastalığı geçirdiği için önemli ölçüde tıbbi problemlerle    dünyaya    gelmiştir.    Ayşin’in    bu durumu     aşağıdaki   gelişim           kavramlarından hangisiyle açıklanabilir?
A
Modifikasyon
B
Farklılaşma
C
Çevre
D
Kalıtım
E
Mutasyon
Soru 2
2.)  Evrim   öğretmen  bir  üniversitede  yüksek   lisans eğitimi almaktadır. Ayrıca aynı üniversitenin lisans programında               da                              öğretmen                 olarak        derse girmektedir.   Evrim   öğretmen   sınıfında   zaman zaman  kendini  öğretmen  gibi  hissetmekte  ancak zaman   zaman   da    öğrenci   gibi   davranmakta olduğunu  fark  etmektedir.  Evrim  öğretmenin  bu durumu hangi kavramla açıklanabilir?
A
Kimlik bunalımı
B
Kimlik daralması
C
Rol karmaşası
D
Rol çatışması
E
Kimlik dağılması
Soru 3
3.)  Kaba ve düşüncesiz bir genç olan Murat, bir gün kız arkadaşı    Oya    ile    yemek    yerken,    restorandaki garsonlara  çıkışır.   Bu  durum   üzerine   kız  arkadaşı Murat’ın  bu  özelliğine  daha  fazla  tahammül  etmek istemediğini   belirtir  ve   ayrılmak   ister.   Murat   ise Oya’ya    verdiği cevapta “Zaten garsonlar böyle davranmaktan   anlarlar!   Kibar   olursan   istediklerini yaptıramazsın”  demiştir.    Buna  rağmen  kendisinden ayrılan    Oya    için    de    “Ben    zaten    onu    fazla sevmiyordum. Bana göre biri değildi, seviyormuş gibi davranıyordum.” diyerek arkadaşlarına yakınır. Yukarıdaki  paragrafta  Murat’ın  “garsonlar  zaten böyle   davranmaktan   anlarlar”   şeklinde   açıklama yapması    hangi       savunma    mekanizmasıyla açıklanabilir?
A
Çarpıtma
B
Karşıt tepki oluşturma
C
Yüceltme
D
Rasyonelleştirme
E
Yön değiştirme
Soru 4
4.)  “ Çok  yaşayan değil, çok gezen bilir.” sözleri bilişsel gelişimi etkileyen faktörlerden hangisinin önemine vurgu yapmaktadır?
A
Olgunlaşma
B
Yaşantı ( deneyim)
C
Dengeleme
D
Eğitim
E
Şema
Soru 5
5.)  Üniversiteyi yeni kazanan Ufuk, arkadaş grubuyla birlikte sınav  öncesinde  kopya  verme  konusunda bir anlaşma yapar. Sınav  sırasında  ise  öğretmeni görmeden   yakın   arkadaşına   sorunun   cevabını söyler. Ufuk’un arkadaşına kopya verme davranışı Kohlberg’in  ahlak  gelişimi  kuramına  göre  hangi evrede olduğunu göstermektedir?
A
İtaat ve ceza
B
Yasa ve düzen
C
Sosyal sözleşmelere uyum
D
Kişilerarası uyum
E
Araçsal amaç
Soru 6
6.) Dil gelişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Nativist (doğuştancı) görüşe göre dil gelişiminde çevre çok önemlidir.
B
Bazı dil gelişimi kuramlarına göre morgem dönemi kritik dönemdir.
C
Sosyal öğrenme kuramına göre, çocuklar dili yetişkinleri model alarak öğrenirler.
D
24. aydan sonra çocuğun gramer yapısına uygun cümleler kurması beklenir.
E
Psikolinguistik kurama göre dil ediniminde biyolojik ve psikolojik süreçler etkilidir.
Soru 7
7.) Fiziksel gelişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Doğum öncesi dönemden sonra fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem bebekliktir.
B
Psikomotor gelişimin en hızlı olduğu dönem yaşamın ilk yılıdır.
C
Ergenlik döneminde, kıllanma, ses kalınlaşması, büyüme atılımı gibi değişiklikler östrojen ve testesteron hormonlarının ilk kez salgılanmaya başlamasıyla gerçekleşir.
D
Çocukların ince motor becerilerde olgunlaşmaları cinsiyete göre farklılık gösterebilir.
E
Duyu organları arasında en geç gelişen görme duyusunun gelişiminin tamamlanması ikinci çocukluk dönemine sarkabilir.
Soru 8
8.) Ergenlik dönemi bilişsel gelişimle ilgili olarak hangi ikili doğrudur?
A
Bireyin bir problemin çok sayıda alt problem içerdiğini bilerek sonuçları tahmin edebilmesi- Birleştirici düşünme
B
Bireyin genel geçer bir kuraldan yola çıkarak örnekler hakkındaki akıl yürütmesi - Hipotetik düşünme
C
Bireyin başkalarının bakış açısını anlayabilmesi-Metadüşünce
D
Bireyin bir problemin farklı çözüm yolları olabileceğini bilmesi - Yansıtıcı düşünce
E
Bireyin diğerlerinden farklı olduğunu, her şeye gücünün yeteceğini düşünmesi - Omnipotent düşünce
Soru 9
9.)  Piaget’e  göre bireyin doğuştan getirdiği  iki  temel eğilim    seçeneklerin    hangisinde    doğru    olarak verilmiştir?
A
Özümseme-Uyumsama
B
Düzenleme-Örgütleme
C
Adaptasyon-Organizasyon
D
Şema-Dengeleme
E
Uyum- Olgunlaşma
Soru 10
10.)              I. Nesne korunumu   II. Mantıksal düşünme   III. Nesne sürekliliği   IV. Nitelik değişmezliği   V. Ödünleme (telafi)   VI. Birleştirici (kombinasyonel) düşünme Yukarıdakilerden hangileri Piaget’in somut işlemler döneminde kazanılan bir özellik değildir?
A
II ve III
B
III ve VI
C
V ve VI
D
I ve III
E
I, III ve IV
Soru 11
11.)  Mehmet   öğrencilik   yaşamı   boyunca    son    derece başarılı olmuş bir öğrencidir. Okul  yaşamından  sonra işe  girmiş  ancak  işinde  iyi  bir  konumda  olmasına rağmen          kendini   geliştirmek   için   sürekli   çeşitli kurslara  gitmekte, araştırmalar yapmakta, akademik anlamda kendini geliştirmek için uğraşmaktadır. Maslow’a göre Mehmet davranışlarını yönlendiren ihtiyaçlardan hangisine öncelik vermektedir?
A
Saygı-saygınlık
B
Güvenlik
C
Estetik
D
Kendini gerçekleştirme
E
Bilme tanıma
Soru 12
12.)  Kohlberg’in  ahlak gelişimi kuramına göre aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?
A
Kadınlar geleneksel düzeyde bulunurken, erkekler daha üst düzeylerde davranış gösterirler.
B
Ahlak gelişiminde bir üst evreye geçmek bilişsel gelişime paraleldir.
C
Toplumun az bir kesimi gelenek sonrası düzeyde bulunur.
D
Kadınlar toplumsal rolleri gereği geleneksel düzeyde davranırlar.
E
Toplumsal düzene ilişkin kuralların ve yasaların ötesinde, evrensel insani değerlere uygun davranışlar göstermeye ilişkin ilkeli bir ahlak anlayışı gelenek sonrası düzeyde gözlenebilir.
Soru 13
13.)  Öğrenme  kavramı  içinde  yaşanmışlık  ve   deneyimi barındıran   bir   kavramdır.   Başka   bir   deyişle   bir davranış, yaşantının sonucunda  çıkan bir değişiklikse öğrenme olarak ifade edilebilir. Buna   göre  aşağıda verilen davranış değişikliklerinden  hangisi     öğrenme    sonucu kazanılmamıştır?
A
Öğretmenin başından geçen bir hikayeyi öğrencilerine anlatması
B
Öğrencinin kendine uygun bulduğu bir zamanda ders çalışması
C
Okulda hastalanan Ali’nin sürekli öksürmesi
D
Ayşe hanımın kahve yapıp servis yapması
E
Araba kullanan birinin kırmızı ışıkta durması
Soru 14
14.)  Ali’nin    başarısızlığının   nedenleri      araştırılırken psikoloğu nasıl ders çalıştığını sormuş; Ali de genelde yatarak  ders  çalıştığını   söylemiştir.   Bunun  üzerine psikoloğu yatarak  ders  çalışmak yerine  masada ders çalışmasının öğrenme açısından daha faydalı olacağını önermiştir. Psikoloğun   Ali’ye   bu   önerisinin   temel   nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Fiziksel gelişim açısından yatarak çalışmanın sakıncalar içermesi
B
Ders çalışma için bağımsız bir ortam olamadığında başarısızlığın kaçınılmaz olması
C
Öğrenmenin gerçekleşmesinin ön koşulunun genel uyarılmışlık halinin olması
D
Planlı ders çalışmanın başarıda ön koşul olması
E
Başarının toplu değil fakat belli aralıklarla çalışmaktan geçmesi
Soru 15
15.)  Niçin    bazı    öğrenciler   öğrenme    konularına    ilgi gösterirken,   diğerleri   ilgili   değildir?    Niçin   bazı öğrenciler  başarısız  olmakta  ısrar  ederken,  diğerleri başarısız olmak istemezler? Bu sorular öğrenmeyle ilgili aşağıdaki etmenlerden hangisine yöneliktir?
A
Olgunlaşamaya
B
Türe özgü hazır oluşa
C
Aktif katılımaya
D
Güdülenmeye
E
Geri bildirim (dönüt)
Soru 16
16.)  Cumhuriyetin ilk yıllarında  hem dil yapıları  hem de alfabe açısından  hiçbir  benzerlik  olmadığından,  eski yazı (Osmanlıca) yeni yazının (Türkçe) öğrenilmesini zorlaştırıyordu. Bu  durum   aşağıdaki   kavramlardan   hangisi   ile açıklanabilir?
A
Olumlu transfer
B
Olumsuz transfer
C
Kodlama
D
Geriye ket vurma
E
İleriye ket vurma
Soru 17
17.)  Ahmet bey çözdüğü bulmacaları gazeteye  göndermiş ve  gazeteden  arka  arkaya  ödüller  almıştır.  Bundan sonra  Ahmet   bey   ilgili   gazeteye   sürekli   çözdüğü bulmacaları göndermeye devam etmiştir. Ahmet beyin bu         davranışı  kazanması                edimsel    koşullanmaya örnektir. Buna göre edimsel koşullanmanın dayandığı temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A
Organizma, aynı anda birden fazla konuyu öğrenirse algılama zayıflar.
B
Organizmanın davranışları pekiştirilirse öğrenmenin kalıcılığı sağlanır.
C
Öğrenmenin hızlı olması, model almanın güçlü olmasına bağlıdır.
D
Öğrenmede temel ilke deneme yanılma yoluyla öğrenmedir.
E
Bazı olumsuz davranışlar öğrenilmeden olumluya geçmek güçtür.
Soru 18
18.)  IDavranıştan sonra ortama giren uyarıcı bu davranışın ileride yapılma olasılığını arttırır. II. Ortama giren uyarıcı, davranışın yapılma sıklığını azaltır III. Ortamdan çıkan uyarıcı, davranışın yapılma sıklığını azaltır. IV. Ortamdan çıkan uyarıcı, davranışın yapılma sıklığını artırır. Yukarıda sırasıyla hangi kavramların açıklaması yapılmıştır?
A
Olumlu pekiştirme - I. Tür ceza - II. Tür ceza - olumsuz pekiştirme
B
Olumlu pekiştirme - I. Tür ceza - olumsuz pekiştirme - II. Tür ceza
C
I. Tür ceza - olumsuz pekiştirme - II. Tür ceza- olumlu pekiştirme
D
Olumlu pekiştirme- olumsuz pekiştirme-I. Tür ceza- II. Tür ceza
E
Olumsuz pekiştirme- I. Tür ceza- II. Tür ceza- olumlu pekiştirme
Soru 19
19.)  Kendi  başına  ulaşabileceği  alanın  dışında   bulunan belirli bir nesneyi almak isteyen çocuk değişik sesler dener ve sonunda tesadüfen ‘ver’ sesini çıkarır. O anda çevresinde  olanlarda   nesneyi  alıp  çocuğa  verirler. Böylece çocuk  söz  aracılığıyla  çevresini  etkilediğini anlar  ve  ulaşamadığı  bir  nesneyi  almak  istediğinde‘ver’ sesini çıkartır. Yukarıdaki anlatıma göre çocuk ‘ver’ sözünü aşağıdaki öğrenme yollarından hangisiyle kazanmıştır?
A
Tepkisel koşullanma
B
Edimsel koşullanma
C
Model alma
D
Kavrama yoluyla öğrenme
E
Gizil öğrenme
Soru 20
20.)  Emre, okula  başlamadan önce öğretmenler  hakkında hiçbir    ön    bilgiye    sahip    değildir.    Ama    okula başladıktan sonra öğretmeni çok  sevecen  davrandığı için, ona karşı son derece olumlu duygular edinmiş ve her gün okula büyük bir istekle gitmiştir. Öğretmen, Emre okula başlamadan önce ne tür bir uyarıcıdır?
A
Koşullu uyaran
B
Nötr uyaran
C
Koşulsuz uyaran
D
Koşullu tepki
E
Koşulsuz tepki
Soru 21
21.)  Geçmişteki   matematik derslerinde,   bütün çalışmalarına   rağmen,   iyi   not   alamayan   öğrenci, matematiği hiç bir zaman yapamayacağını düşünmeye başlıyor.   Girdiği       bir         sınavda    da   kesinlikle yapabileceği  sorular  olmasına  rağmen,  kağıda  adını soyadını yazıyor ve sınavdan ayrılıyor. Öğrencisinin matematik dersinde yaşadığı  durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A
Edimsel koşullanma
B
Kendini gerçekleştiren kehanet
C
Kendiliğinden geri gelme
D
Öğrenilmiş çaresizlik
E
Davranış biçimlendirmesi
Soru 22
22.)  Bütün   çabalarına   rağmen   babasının   dikkatini   ve ilgisini   çekemeyen   ve   bunun   sıkıntısını   yaşayan çocuk,  babasının   kitaplarını   yırtmaya   başladığında ancak    onun    ilgisini    çekebildiğini    farkeder.    Bu yaşantıdan      sonra       çocuk       ilgi            çekmediği                tüm durumlarda    babasının    eşyalarına    zarar    vermeye başlamıştır. Bu      durum      aşağıdaki      yargılardan      hangisine ulaşmamızı sağlar?
A
Çocuğun kitapları yırtması olumlu pekişmiştir.
B
Kitap yırtma davranışı sönmeye karşı dirençlidir.
C
Çocuğun kitapları yırtması baba için olumlu pekiştireç işlevi görmüştür.
D
Çocuğun kitapları yırtması olumsuz pekişmiştir.
E
Babanın ilgi gösterme davranışı olumsuz pekişmiştir.
Soru 23
23.)  4 yaşındaki çocuğu bir masaya oturtun. Çocuğun sağ elini  masaya  koymasını  sağlayın.  Siz  de  sağ elinizi masaya koyun. ‘Hop’ diyerek  çocukla  birlikte elinizi kaldırın. Bunu  bir  kaç  kere  tekrarlayın.  Daha  sonra‘Hop’ dedikten sonra siz elinizi kaldırmayın. Çocuğunelini kaldırdığını göreceksiniz. Siz   elinizi   ‘hop’   sesiyle   kaldırmadığınız   halde, çocuğun   elini   kaldırması,  aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiğini gösterir?
A
Koşullanmanın
B
Sönmenin
C
Batıl davranışın
D
Gölgelemenin
E
Biçimlendirmenin
Soru 24
24.)  Eğer  kedinize  farenin  peşinden  koşarken   yanınıza gelmesi için seslenirseniz,  yanınıza  gelmeyeceği gibi istemeden            de            olsa  seslendiğinizde  sizden uzaklaşmasını öğretmiş olursunuz. Yukarıdaki anlatımda, öğrenmede aşağıdakilerden hangisinin önemini göstermektedir?
A
Pekiştirmenin önemini
B
Hazırbulunuşluğun önemini
C
Uyarıcı-tepki bitişikliğinin önemini
D
Kritik dönemin önemini
E
Türe özgü hazır oluşun önemini
Soru 25
25.) Aşağıdakilerden    hangisi    edimsel  koşullanma yoluyla  öğrenmeyi  açıklayan bir   yargıyı içermektedir?
A
Organizmanın doğal olarak tepki gösterdiği uyarıcılardan farklı uyarıcılara da doğal tepkinin benzerini göstermeyi öğrenmesidir.
B
Organizmanın istenmeyen bir uyarıcıdan kendisini kurtaran davranışı benzer uyarıcı durumlarında tekrarlamasıdır.
C
Organizma, bir uyarıcı karşısında başka bir organizmanın olumlu sonuçlanan davranışını ilgili uyarıcı durumunda tekrar eder.
D
Öğrenme kişinin karşılaştığı bir durumu algılaması ve yorumlamasındaki bir değişmedir.
E
Öğrenme çevreden gelen uyarıcıların algılanması, anlamlı bilgilere dönüştürülmesi, bellekte saklanmasıdır.
Soru 26
26.)  Tuvalet   alışkanlığı   verilmeye    çalışılan    Meltem’e annesi altını ıslatmadığı günlerde kırmızı güller verip, duvara astıkları kağıttan gül  ağacına asmasını, altını ıslattığı   zamanlarda   ise   güllerden   birini   ağaçtan almasını istemiş,  ağaç güllerle tamamen dolduğunda kendisine istediği bir bebeği alacağını söylemiştir. Annesinin  Meltem’e   tuvalet  alışkanlığı kazandırmada  uyguladığı  pekiştirme  tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Biçimlendirme
B
Olumsuz pekiştirme
C
Premack ilkesi
D
Sürekli pekiştirme
E
Simgesel ödülle pekiştirme
Soru 27
27.)  Bir işyerinde çalışan sekreterlerin hatasız daktilo yazması için başlangıçta her hatasız yazısı ödüllendirilmiştir. Daha sonra bazen 3 yazısı, bazen 5 yazısı bazen 10 yazısı ödüllendirilmiştir. Bu  işyerindeki sekretere  en  son    uygulanan pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sürekli pekiştirme tarifesi
B
Değişken oranlı pekiştirme tarifesi
C
Sabit oranlı pekiştirme tarifesi
D
Sabit aralıklı pekiştirme tarifesi
E
Değişken aralıklı pekiştirme tarifesi
Soru 28
28.)  Yemek yapmayı öğrenmek isteyen  bir genç kız  olan Zehra’ya,  teyzesi  malzemeyi  hazırlama,  karıştırma, pişirme                süresi,      gibi bölümlerdeki  davranışları gösterdiğinde   her   seferinde   ‘mükemmel’   diyerek yaptığı   davranışları pekiştirmiştir. Sonuçta teyzesi Zehra’ya yemek yapmayı öğretmiştir. Yukarıdaki örnekten  hareketle Zehra’nın    yemek yapmayı nasıl öğrendiği söylenebilir?
A
Gözlem yolu ile öğrendiği
B
Usta çırak ilişkisiyle
C
Teyzenin aşçı olmasıyla
D
Biçimlendirme yoluyla
E
Sistematik duyarsızlaştırma yoluyla
Soru 29
29.)  4 yaşındaki Demet, dil gelişimi ve sosyal ilişki kurma düzeyi açısından  yaşıtlarından ileri  seviyededir.  Son zamanlarda  çok   popüler   olan   parçalardan   birisini ezberlemiş  olan  Demet,  gün  boyu  eve  gelen  giden yakınlarına şarkı söylemekten çok hoşlanmaktadır. Bir gün anneannesine şarkı söylerken nakaratı şaşırmış ve onun gülmesine sebep olmuştur. Bunun üzerine Demet utanmış    ve    yüzü    kızarmıştır.    Bir    daha    şarkı söylenmesi istendiğinde  önceki  deneyimi kendisinde olumsuz beklentilere  yol  açmıştır.  Bulunduğu ortam duygularını  tetiklemiş ve bu defa şarkının sözlerini unutmadığı,  hata   yapmadığı   halde   yine   de   yüzü kızarmıştır. Yukarıdaki paragrafta çevresindekilerin  Demet’e gülmeleri,  klasik  koşullanma  sürecinde  aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanabilir?
A
Koşulsuz uyaran
B
Tepki
C
Ceza
D
Koşullu uyaran
E
Koşullu tepki
Soru 30
30.)  Yukarıdaki    örnekte              tekrar    şarkı      söylenmesi istendiğinde,  Demet’in  yüzünün  kızarması  hangi kavramla açıklanabilir?
A
Koşullu tepki
B
Koşullu uyaran
C
I. Tür ceza
D
Koşulsuz uyaran
E
Tepki
Soru 31
30.)  Yukarıdaki    örnekte              tekrar    şarkı      söylenmesi istendiğinde,  Demet’in  yüzünün  kızarması  hangi kavramla açıklanabilir?
A
Koşullu tepki
B
Koşullu uyaran
C
I. Tür ceza
D
Koşulsuz uyaran
E
Tepki
Soru 32
32.)  Tatile gittikleri yerde sabah kahvaltıda daha  önce hiç yemediği türde bir  börek  yiyen  Sevda, akşam mide problemi  çekmiş  ve  bu  problemini  sabahki  böreğe bağlamış uzun süre börek yiyememiştir. Sevda’nın  uzun  süre  börek  yiyememesi   aşağıda verilen kavramlardan hangisine örnektir?
A
Üst düzey koşullanma
B
Kademeli yaklaşma
C
Garcia etkisi
D
Sistematik duyarsızlaştırma
E
Batıl davranış
Soru 33
33.)  Çoktan   seçmeli   bir   sınavda   matematik   sorusunu çözerken formülü hatırlamada güçlük  çeken Mustafa, cevabı şıklarından giderek  bulabilmiştir.  Böylece  bu tür    sorularda    uygulama    yaparak    cevaba    nasıl ulaşacağını bulabilmiştir. Bu örnek aşağıdaki öğrenme yollarından hangisini destekler niteliktedir?
A
Bilişsel öğrenme
B
Sosyal öğrenme
C
Kavrayış yoluyla öğrenme
D
Deneme yanılma yoluyla öğrenme
E
Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme
Soru 34
34.)  Klasik koşullanma organizmanın refleks niteliğindeki bir  tepkiye  yol  açan  uyarıcı  ile  nötr  bir  uyarıcının eşleşmesi sonucu nötr uyarıcıya da refleks niteliğinde tepki verilmesidir. Buna   göre   aşağıdakilerden   hangisi   bu   tür   bir öğrenmedir?
A
Ahmet’in babasının izlediği diziyi izlemesi
B
Labirente bırakılan farenin deneme yanılma yoluyla peynire ulaşması
C
Ali’nin mama kutusunu aldığında küçük köpeğinin kuyruğunu sallaması
D
Soğukta uzun süre duran Elif’in titremesi
E
Küçük Ayşe’nin eline aldığı her şeyi ağzına alması
Soru 35
35.) Aşağıdakilerden   hangisi   sosyal   öğrenmede   bir kişinin model alınmasını etkileyen etmenlerden biri değildir?
A
Bireyin modeli bilişsel şemaya alması, sosyal öğrenmedeki ilk adımdır
B
Model alınan kişinin davranışının ceza veya ödül ile sonuçlanması, ortaya çıkacak olan davranışı etkiler.
C
Model alınan kişinin davranışının sonucu, model
D
Model alınan kişinin kusursuz taklit edilmesi,sosyal öğrenmede temeldir.
E
Model alınan kişinin sosyal statüsü ve saygınlığı model alan kişi için önemlidir.
Soru 36
36.)  Aşağıdakilerden hangisine  bilişsel  öğrenme yaklaşımının temel sayıtlılarından biri değildir?
A
Bütün parçalardan daha anlamlıdır.
B
Öğrenmede, pekiştirme, tekrar, yaparak - yaşayarak öğrenme, hedef davranışa dönüklük gibi ilkeler geçerlidir.
C
Tüm öğrenmelerin bir kuralı vardır. O da uyarıcı – organizma - tepki ilişkisidir.
D
Öğrenmede, hem dışsal pekiştireçler hem de içsel pekiştireçler önemlidir.
E
Öğrenme bireyin karşılaştığı bir durumu algılaması ve yorumundaki bir değişmedir.
Soru 37
37.)  Aşağıdaki  örneklerin  hangisinde   bir   davranışın ayırt edici uyarıcı olarak davranış  üzerinde  etkili olduğu söylenebilir?
A
Ayşe’nin matematiğe ilgisi fiziğe oranla daha azdır.
B
Ali bütün derslerde sessiz bir şekilde otururken tarih dersinde sınıfı huzursuz eden davranışlar sergilemektedir.
C
Ali aynı yöntemle çalıştığı halde Türkçede başarılı olmuş ancak coğrafyada başarılı olamamıştır.
D
Ali her sınava bir hafta önce çalışmaktayken tarih dersine iki hafta önce çalışmaya başlamış ve çok başarılı olmuştur.
E
İsmail yalnız değil de arkadaşı ile derse çalıştığında daha başarılı olmaktadır.
Soru 38
38.)  ÖSS’yi kazanması durumunda Elif’in anne ve babası kendisini     arkadaşlarıyla  tatile  göndereceğini söylemiştir. Ancak  ne   var    ki   Elif   sınavı kazanamamıştır. Elif’in bu duruma üzüldüğünü gören anne   babası,   arkadaşlarıyla   tatile   gitmesine   izin vermişlerdir.  Elif,   daha   sonrada   sınavda   başarısız olmuş  ve  anne  babası  Elif’in  durumunu  yetenekle açıklama yoluna gitmişlerdir. Bu    hikayeyi    dinleyen    bir   psikoloğun    Elif’in durumunu  aşağıdakilerden  hangisiyle  açıklaması beklenir?
A
Hangi davranışı pekiştirirseniz o davranışın görülme sıklığı artar.
B
Elif’in başarısızlığının temelinde sürekli pekiştirilmesi vardır.
C
Pekiştireç olarak kullanılan uyarıcı Elif’in gelişim düzeyine uygun olmadığı gibi ilgi alanına da girmemektedir.
D
Elif’in başarısızlığının temelinde pekiştirme değil, sevgisizlik vardır.
E
Bir davranışın devamlılığını sağlayan şey pekiştirecin niteliğidir.
Soru 39
39.)  Bisiklet   kullanmaya yeni başlayan    Ahmet’e öğretmeni  “ne  kadar  çok  kullanırsa  o  kadar  iyi sürer  demesi”  aşağıdaki  kuramlardan  hangisine göre öneride bulunduğu söylenebilir?
A
Davranışçı yaklaşım
B
Sosyal öğrenme kuramı
C
Bağlaşım kuramı
D
Gizil öğrenme
E
Edimsel koşullanma
Soru 40
40.)  Şehir  değişikliğinden dolayı sınıfa yeni gelen Ali’nin derse katılma konusunda çekingen davrandığını gören tarih öğretmeni, başlangıçta sürekli pekiştirme tarifesi kullanarak derse katılmasını sağlamıştır. Öğretmen  bundan  sonra   aşağıda  verilen   hangi pekiştirme  tarifesini  kullanırsa  öğrencinin  derse katılma davranışı daha kalıcı olur?
A
Sürekli pekiştirme
B
Sabit aralıklı
C
Sabit oranlı
D
Değişken aralıklı
E
Değişken oranlı
Soru 41
41.)  Konservatuarda okuyan Şimal,  Halk Müziği  dersinde çaldığı bir parçadan sonra Klasik Türk Müziği dersine geçmiştir.    Ancak    Klasik    Türk   Müziğinde   daha önceden   öğrenmiş    olduğu   parçayı    çalmaya   her çalıştığında  Türk Halk Müziğinin ezgisi Klasik Türk Müziği parçasının çalınmasını  engellemiştir. Şimal’in yaşadığı  durum aşağıdaki  kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A
Olumsuz transfer
B
Olumlu transfer
C
İleriye ket vurma
D
Unutma
E
Geriye ket vurma
Soru 42
42.)  Arkadaşlarıyla  evlilik  üzerine  yapılan  bir   sohbette Ayşe, kocası Ahmet’in kendisine evlenme teklif ettiği gün Ahmet’in kıyafetinden  tutun  da saçına saçından tutun da bulundukları  mekandaki her şeyi neredeyse tane tane anlatmıştır. Ayşe’nin  aşağıdaki  bellek  türlerinden  hangisinin güçlü olduğu söylenebilir?
A
Kısa süreli bellek
B
Duyusal kayıt
C
Semantik bellek
D
Epizodik bellek
E
İşlemsel bellek
Soru 43
43.)  Okul   psikolojik   danışmanı   olan   Sezen   öğretmen öğrencilerinin  kendini  gerçekleştirme  gücüne  güven duymakta ve bu durumu temele  alarak öğrencilerinin hepsinin doğasının iyi olduğuna inanmaktadır. Buna     göre      aşağıdakilerden       hangisi         Sezen öğretmenin anlayışına uygundur?
A
Öğrencilerin hayatlarıyla ilgili kararları veliler vermelidir.
B
Sadece başarı testlerinden yüksek puan alan öğrenciler kendini gerçekleştirmede başarılı olurlar.
C
Bireylerin meslek seçimine uzmanlar karar vermelidir.
D
Bazı öğrenciler doğru yönlendirilmezse hatalı kararlar alabilirler.
E
Her bireyde doğuştan kendini gerçekleştirme gücü vardır.
Soru 44
44.)  Rehberlik   çağdaş   eğitim   anlayışının   vazgeçilmez unsurudur.  Öğrencinin   bütün   olarak   tanınması   ve kendini   tanıması   hedeflenir.   Ancak   her   uzmanlık gerektiren   çalışma  gibi   rehberlikte   de  asla   ihmal edilmemesi gereken rehberlik ilkeleri vardır. Aşağıdakilerden  hangisi  rehberliğin temel  ilkeleri arasında yer almaz?
A
Öğretim aşamasının ayrılmaz bir parçasıdır.
B
Bireye yöneliktir.
C
Sunulan hizmetler bütündür.
D
Öğüt vermeye başvurulur.
E
Gönüllülük esasına dayanır.
Soru 45
45.)  “Eğitim                ve        öğretim        süreci        eğer        doğru değerlendirilmezse  öğrencinin  kazanımları  da  eksik olacaktır. Bizler bir yandan öğrencinin bilişsel yönünü geliştirirken  diğer  yandan  da  sunduğumuz  rehberlik çalışmaları    ile   öğrencinin   duyuşsal   yönünü    de geliştirmeliyiz.  Çünkü  eğitimin  genel  amaçlarından biri de ahlak, beden, duygu yönleriyle sağlıklı şekilde gelişmiş kişilik yapısına sahip ve kendi potansiyelleri çerçevesinde   verimli   kişiler   yetiştirmektir.”   diyen Esin öğretmen hangi özelliklere sahip bir rehberlik anlayışını yansıtmaktadır?
A
Bilgilendiren
B
Araştıran
C
Gelişimsel
D
Kriz odaklı
E
Önleyici
Soru 46
46.)  I. Rehberlik hizmetlerinin sonuçlarının incelenmesi II. Grup rehberliği ve diğer sınıf içi rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi III. Okuldan mezun olan öğrencilerin yöneldiği okullar, alanlar ve mesleklerin incelenmesi IV. Okulun sağladığı olanakların öğrenciler tarafından nasıl kullanıldığının incelenmesi Yukarıda   çalışma    alanları   belirtilen    rehberlik hizmet alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Müşavirlik
B
Araştırma ve değerlendirme
C
Bilgi toplama ve yayma
D
İzleme
E
Oryantasyon
Soru 47
47.)  Bireyin kendini tanımasına,geliştirmesine,kendine ve çevreye uyum sağlamasına ve sağlıklı kararlar vermesine yardımcı olmak için sunulan rehberlik hizmetidir. Öğrencilerin yeni bir duruma ve yeni bir ortama alıştırmak amacıyla öğrencilere okulu,çevresini ve yararlanacakları imkanları tanıtmaya yönelik etkinliklerdir. Öğrencinin kendini gerçekleştirmesi için ihtiyaç duyacağı eğitsel,mesleki her türlü bilgiyi toplama ve çeşitli yollarla bunları öğrencilerin kullanımına sunmaya yönelik etkinliklerdir. Okuldaki psikolojik danışman ile ilgili bir ya da daha fazla kişinin işbirliği içinde öğrencinin öğrencinin gelişmesine yönelik kurdukları yardım ilişkisidir. Yukarıda      çalışma      alanı       belirtilmemiş       olan rehberlik hizmet alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Oryantasyon
B
Psikolojik danışma
C
Müşavirlik
D
İzleme ve değerlendirme
E
Bilgi toplama ve yayma
Soru 48
48.)  I. Standart kuralları vardır. II. Etkinlikler daha çok bireylerin duygusal alanına hitap etmektedir. III. Oturum sırasında paylaşılacak konular belli olur. IV. Sadece psikolojik danışman tarafından verilebilir. V. Tüm etkinlikler içinde en ekonomik olanıdır. Çünkü süre kısıtlaması yoktur. Belirtilenlerden hangisi grupla psikolojik danışmanın özellikleri arasında yer almaz?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 49
49.)  Bütün  çabalarına  rağmen  bir  türlü  okul  başarısında artış gözlenemeyen Hilal  okul psikolojik danışmanına başvurmuştur. Okul psikolojik danışmanı verimli ders çalışma   alışkanlığı   kazandırmak,   plan   yapma   ve uygulama    gibi    rehberlik    çalışmaları    konusunda öğrencisini   bilgilendirmiş   ve   “Bu   durum   sen   de kaygıya   ve   üzüntüye   yol   açmış.   Bundan   ötürü üzgünsün” demiştir. Bu durumda  okul   psikolojik danışmanın başvurduğu problem alanlarına  rehberlik hizmeti ve sahip olduğu anlayış aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
Eğitsel rehberlik - Koşulsuz kabul
B
Mesleki rehberlik - Saydamlık
C
Kişisel rehberlik - Empati
D
Eğitsel rehberlik - Empati
E
Eğitsel rehberlik - Empati
Soru 50
50.)  Salih  öğretmen  öğrencilerinin  kendisinden  habersiz hiçbir  etkinlik  ve  ödev  yapmasını  istememekte  ve onların yetiştirilmelerinde  sadece kendisinin sorumlu olduğunu  düşünmektedir. Bu yüzden aşırı koruyucu davranmaktadır. Salih öğretmenin bu davranışı öğrencileri üzerinde nasıl bir durum  ortaya  çıkarır?
A
Paylaşıma açık
B
Bağımlı
C
Ait olma duygusu yüksek
D
İletişimi kuvvetli
E
Özgüveni yüksek
Soru 51
51.)  Bireylerin   ruh   sağlığının   bozulmasının   ve   çeşitli problemler   yaşamalarının   temel   sebebi,   bireylerin geliştirdiği   olumsuz   bilişsel   süreçlerdir.   Danışma sürecinde   amaç,   bireylerin   geliştirdikleri   olumsuz bilişsel  süreçlerinin  farkına varmalarını sağlamak ve bu    süreçleri   gerçekçi    süreçlerle    değiştirmelerine yardımcı olmaktır. Yukarıda ifade edilen düşünceler, hangi psikolojik danışma kuramına uygundur?
A
Davranışçı Kuram
B
Psikoanalitik Kuram
C
Hümanistik Kuram
D
Fenomenolojik Kuram
E
Akılcı – Duygusal Kuram
Soru 52
52.)  Okul rehber öğretmeni olan Aslı Öğretmen   rehberlik hizmetlerinin  sunulduğu  eğitim   kademelerine   göre farklılık  gösterdiğini  dile  getirerek,  bir  okul  öncesi eğitimde  olan  öğrenci  ile  ortaöğretim  kademesinde olan  öğrenciye sunulan rehberlik hizmetlerinin aynı olamayacağını söylemiştir. Aslı      öğretmen     bu      durumun      asıl     nedenini aşağıdakilerden hangisine  bağlar     ve    temel işlevlerine göre rehberlik hizmetlerinden hangisini temel alır?
A
Öğrenciler ortaöğretim kademesinde psikolojik danışma hizmetine daha çok ihtiyaç duyarlar. Önleyici rehberlik
B
Okul öncesi dönemde öğrencinin kendisini tanıması daha önemlidir. Oryantasyon
C
Öğrencilerin bu iki eğitim kademesinde içinde bulundukları gelişim görevleri birbirinden farklıdır. Gelişimsel rehberlik
D
Ortaöğretim kademesinde sunulan rehberlik hizmetleri daha yoğunlaşır. Tamamlayıcı
E
Ortaöğretimde öğrencilerin kimlik gelişimi daha önemlidir. Krize müdahele edici
Soru 53
53.)  Bir   kimsenin   diğer   bir   kimse   hakkında   duyu organları  yolu   ile   bilgi   edinme   yoluna   gözlem denilmektedir. Bu sebeple; I. Öncelikle kimin nerede,nasıl, ne kadar sürede gözleneceğine ilişkin bir gözlem planı yapılmalıdır. II. Gözlemci gözlenen bireyin söyledikleriyle birlikte söylediklerine eşlik eden duygu ve davranışlarına dikkat etmemelidir. III. Gözlem tekniği ile elde edilen bilgiler,birey hakkındaki mevcut diğer bilgilerle bir arada değerlendirilmelidir. IV. Birey hakkında elde edilen bilgiler bireyin bir sorununun çözümüne ilişkin değerlendirilmeli, bireyi afişe etmek için kullanılmamalıdır. V.  Gözlemin ne zaman,hangi koşullarda ve durumda yapıldığı kaydedilmek zorunda değildir. ifadelerinden hangisigözlem tekniği için söylenebilir?
A
I,II,III
B
I,III,IV
C
I,III,V
D
II,IV,V
Soru 54
54.) Otobiyografi bireyin öz yaşam hikayesinin kendisi tarafından yazılı olarak anlatılması tekniğidir.Otobiyografi sayesinde bireyin davranışlarının gerisinde yatan gereksinimleri,bastırılmış duyguları hakkında bilgi sahibi olunur. Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi otobiyografi yoluyla elde edilen bilgilerin geçerliliğini ve güvenirliliğini    arttırmak için yapılması gerekenler arasında yer almaz?
A
Öğrencilere toplanan bilgilerin gizli kalacağını söylemek
B
Öğrencileri otobiyografi yazmaya özendirmek
C
Öğrenciye yeterli zamanı vermek
D
Öğrencinin okula alışmasını beklemeden otobiyografi yazdırarak öğrenciyi tanımaya çalışmak
E
Öğrenciye istediğinde yazdıklarıyla ilgili görüşülebileceğini söylemek
Soru 55
55.) Okul  psikolojik  danışmanı   olan Selin   Hanım  35 yaşındadır. Çalıştığı okulda   oldukça  başarılı,üretken ve sevilen   bir öğretmen olarak  bilinmektedir.  Selin Hanım,  “Milli  eğitim  de  görevim  son  bulduğunda alanımla  ilgili  her   türlü  bilgiyi  derleyip   bir  kitap yazacağım.  Eğer eksikliğimin olduğunu  hissedersem daha fazla alanıma yoğunlaşıp eksikliklerimi kapatacağım.”demiştir. Selin Hanım, bu ifadesiyle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisine öncelikle önem vermektedir?
A
Güvenlik
B
Saygınlık
C
Estetik ihtiyaçlar
D
Bilme-anlama
E
Kendini gerçekleştirme
Soru 56
56.) Okulda  verilecek  olan  rehberlik  hizmetleri  okul psikolojik danışmanı tarafından  belirlenmekte  ve danışman  bu  belirlemeyi   yaparken   öğrencilerin ihtiyaçlarını   temele    almaktadır.Okul   psikolojik danışmanın    yapacağı   bu   çalışma   için   gerekli bilgileri    edinmek    adına    uygulaması    gereken öncelikli teknik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Derecelendirme ölçeği
B
Görüşme
C
Problem tarama listesi
D
Kişilik testleri
E
Gözlem
Soru 57
57.) Kemal     öğretmen öğrencisinin davranışını açıklarken “bireyin denge hali psikolojik sağlığının temelidir.  Bizim  amacımız dengesizliğin giderilmesi,    tekrar bireyin duygu,düşünce ve davranışlarında  bütünlüğe  ulaşmasını   sağlamak olmalıdır.  Psikolojik   danışma   da   bu  bütünlüğü sağlamak için geçmişte  bitirilmemiş işlerin bitirilmesi  önemli  görülmelidir.  Çünkü  bireyi  bir bütün   olarak   algılamak   gerekmektedir.”diyerek aşağıdaki psikolojik danışma kuramlarından hangisi benimsemektedir?
A
Davranışçı
B
Akılcı-duygusal
C
Gerçeklik
D
Eklektik
E
Gestalt
Soru 58
58.) Özerk   öğretmen   derste   öğrencisi   Cem’in   sürekli uyukladığını dersin büyük bölümünü dinleyemediğini fark etmiştir. Bu           nedenle kendisini   uyaran öğretmenine Cem, “Anne ve babamın bitmek bilmeyen kavgaları yüzünden geceleri uyuyamıyorum” der. Bu   durumda  Özerk  öğretmen  aşağıdaki   çözüm yollarından   hangisini    gerçekleştirirse   rehberlik anlayışına uygun davranmış olur?
A
Cem’e hiçbir tepki vermeden sadece onu dinlerse
B
Cem’i okul rehberlik öğretmeniyle konuşmaya teşvik ederse
C
Cem’e bu bilginin gizli kalacağını söylerse
D
Cem’in annesi ve babasını görüşmek üzere okula çağırırsa
E
Cem’e kendi gibi bu tür sorunlar yaşayan öğrencileri örnek gösterirse
Soru 59
59.) Ders çalışmakta zorluk çektiğini, masaya oturduğunda başka  şeylerle  uğraştığını  zamanın  boşuna  geçtiğini söyleyen  Zeynep’e  rehber  öğretmeni  zaman  cetveli tekniğini  uygulayarak  öğrencisinin  boş  zamanlarını ortaya   çıkarmış   ve bir gününü doğru değerlendirmesini sağlamıştır. Okul   psikolojik   danışmanı   aşağıdaki   rehberlik türlerinden hangisinin işlevinden yararlanmıştır?
A
Mesleki rehberlik
B
Kişisel rehberlik
C
Eğitsel rehberlik
D
Çare bulucu rehberlik
E
Önleyici rehberlik
Soru 60
60.) “Öğrenciler    öyle    bir    eğitim    anlayışının    içinde harmanlanıyorlar ki kendilerinin farkındalar. Yapacaklarının bilincinde                 olup kendi özgür kararlarıyla   eşit   eğitim   hakkından   faydalanıyorlar. Bunu   toplumda   benimsenen   demokratik   fikir   ve düşüncelere    borçlular.    Anlayacağınız    öğrencilere verilen değer arttı.” diyen    bir   öğretmen   aşağıdakilerden    hangisini öncelikle vurgulamaktadır?
A
Rehberliğin bireysel temellerini
B
Rehberliğin ilkeleri
C
Rehberliğin toplumsal temellerini
D
Rehberliğin kullandığı bireyi tanıma tekniklerini
E
Rehberliğin felsefi temellerini
Soru 61
61.)
  Çocukların ihtiyaçları önceden tasarlanamaz. İşbirliğine dayalı öğrenme modelleri temele alınır. Konuları mantığa uygun bir şekilde bir araya getirmeyi amaçlar.  Tüm konular için ortak bir öğrenme yolunu ön plana çıkarmaktadır.
Yukarıda özellikleri verilmiş olan program tasarımı yaklaşımları   aşağıdaki   seçeneklerden   hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?
A
Yaşam şartları-süreç-konu-çekirdek
B
Yaşantı merkezli- çekirdek-geniş alan-süreç
C
Romantik-yaşantı merkezli-süreç-geniş alan
D
Çekirdek-geniş alan- yaşantı merkezli-süreç
E
Yaşantı merkezli-disiplin-konu-süreç
Soru 62
62.)
  parasal açıdan ekonomiktir bağımsız düşünmeyi sağlar yersiz tartışmalara girilmez
Yukarıda özellikleri verilen  ihtiyaç  değerlen-dirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Progel-dacum
B
Gözlem
C
İş analizi
D
Delphi
E
Görüşme
Soru 63
63.) Ulusal   ve   uluslar   arası   koşullara   dayalı   deği- şimlere    ait    yönelimlerin    dikkatli    incelenmesi temeline    dayanan,    eleştirel    düşünceden    yola çıkılarak ihtiyaçlara çözüm  arayan ihtiyaç analizi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Farklar yaklaşımı
B
Demokratik yaklaşım
C
Analitik yaklaşım
D
Süreç yaklaşımı
E
Betimsel yaklaşım
Soru 64
A
Öğrencinin yetenek düzeyine uygun olmalı
B
Hedef davranışla tutarlı olmalı
C
Kendi içinde mantıksal bir tutarlılığı olmalı
D
Birbirinin önkoşulu olmalı
Soru 65
65.) Program    geliştirme,   hazırlanan    programın    masa başında değiştirilmesi  olarak  düşünülemeyeceği  gibi hedef, içerik, öğrenme-öğretme    süreçleri ve değerlendirme  boyutları  arasındaki  ilişkiler   bütünü olduğu unutulmamalıdır. Bu  parçada  program  geliştirmenin  hangi  niteliği vurgulanmaktadır?
A
Bilime göre şekillendiği
B
İhtiyaçları önemsediği
C
Dinamik bir yapı olduğu
D
Toplumdan etkilendiği
E
Bir ekip işi olduğu
Soru 66
66.) Program    hazırlanırken    hem    uygulamadan    gelen problemler  hem  de  ilgili  konularla  ilgili  araştırma sonuçlarından yararlanılır. Yukarıdaki    parça    göz    önünde    tutulduğunda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A
Program geliştirme sırasında ortaya çıkan sorunların uzmanlar tarafından çözülmesi gerektiği
B
Programlar ile hayatın her alanında karşılaşılabileceği
C
Programlardan istenilen sonuçların alınmasının birçok faktöre bağlı olduğu
D
Öğrenci özelliklerinin program geliştirmede önemli olduğu
E
Program belirlenirken uygulamalarla birlikte yeni bulguların da göz önünde bulundurulduğu
Soru 67
67.) Aşağıdakilerden hangisi   içeriğin şekillendirilmesinde  öğretmenin  sorması  gereken sorulardan değildir?
A
Hedeflere ulaşmaya hizmet eder mi?
B
Öğrencilerin gelişim dönemlerine uygun mu?
C
Bireyin ihtiyaçlarına uygun mu?
D
İçerik bilimsel açıdan doğru mu?
E
İçerik değerlendirme modeline uygun mu?
Soru 68
68.) Bir  hedef cümlesi değişik yorumlara fırsat vermemelidir. Herkes için aynı anlamı ifade etmelidir. Yukarıda hedefin hangi niteliği üzerinde durulmaktadır?
A
Bireysel farklılıkları dikkate alma
B
Genellik ve sınırlılık
C
Tek bir öğrenme ürünü ile ilgili olma
D
Açıklık-seçiklik
E
Öğrenci davranışına dönüklük
Soru 69
69.) Konuların  yeri  geldikçe tekrar  edildiği  ve  her tekrarda konuların kapsamının arttırıldığı durumlarda   kullanılan programlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Piramitsel yaklaşım
B
Modüler yaklaşım
C
Sarmal Yaklaşım
D
Doğrusal yaklaşım
E
Çekirdek yaklaşım
Soru 70
70.) Düzenli   değerlendirmenin nesnel sonuçlara götüreceği varsayımından hareket    eden ve akademik    başarı,    tutum    ve    beceri    düzeyini değerlendirmeyi amaçlayan program değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hedefe dayalı
B
Eğitsel eleştiri
C
Uygunluk-olasılık
D
Metfessel-Michael
E
Farklar yaklaşımı
Soru 71
71.) Bir program   tasarısının uygulama aşamasında öncelikli   görev,   bu   programın   etkili   bir   şekilde uygulanabilmesi için AR-GE birimine düşmektedir. Aşağıdakilerden    hangisi    AR-GE   biriminin programın   uygulanma   sürecinde   dikkat   etmesi gereken ilkelerden biri değildir?
A
Programdaki aksaklıkların düzeltilmesi ve geliştirilmesi
B
Programın etkili uygulanması için yönlendirme faaliyetlerinin yapılması
C
Bilgi ve teknolojideki yeniliklerin takip edilmesi ve programa uyarlanması
D
Öğrencilerin gelişim dosyalarının takip edilmesi ve meslek alanlarına yönlendirilmesi
E
Kuruma yönelik araştırma ve incelemelerin yapılması, ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi
Soru 72
72.) Aşağıdakilerden    hangisi    içerik      düzenlenirken dikkate alınmaz?
A
Konunun özelliğine göre aşamalı ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde sıralanmalı
B
Somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru sıralama olmalı
C
Çağdaş, sanatsal, bilimsel ve felsefi bilgiye ters düşmemeli
D
Uygulayıcı öğretmenlerin özelliklerine uygun olmalı
E
Hedeflerle tutarlı ve öğrenciler için anlamlı olmalı
Soru 73
73.) Aşağıdakilerden   hangisinin   öğretim    tasarımını etkileme gücü diğerlerine oranla daha düşüktür?
A
Öğretmenlerin öğretim tasarımını uygula- yabilecek niteliklere sahip olması
B
Öğretim tasarımında yer verilen konuların hedeflere hizmet etme derecesi
C
Öğretim tasarımının öğrencilerin beklenti düzeyini karşılama derecesi
D
Toplumun düşünce sistemiyle öğretim tasarımının paralelliği
E
Öğretim tasarımının toplumsal yapıya uygunluğu
Soru 74
74.) Bir  sınıftaki   öğrenciler  sürekli  olarak  dersten   çok sıkıldıklarını ifade etmektedirler. Öğrencilerin  dersten  bu  kadar  çok  sıkılmalarına aşağıdakilerden hangisi neden olmuş olabilir?
A
Öğretmen öğrencileri derse yönelik güdülemiştir
B
Öğretmen birçok örnekle anlatımları desteklemiştir
C
Öğrenciler derste yapılan etkinliklere katılmışlardır
D
Öğrenciler sürekli olarak öğretmenin anlat- tıklarını not almışlardır
E
Öğrenciler öğrendiklerini farklı ortamlarda uygulamışlardır
Soru 75
75.) Sınıf içinde öğrencileriyle iletişim kurmakta güçlük çeken   bir   öğretmenin   bu   sorunu    yaşamasına aşağıdakilerden hangisi neden olmuş olabilir?
A
Öğretmen ve öğrencilerin ortak yaşantı alanlarının darlığı
B
Öğretmenin gönderdiği mesaja öğrencilerin dönüt vermesi
C
Mesajın jest ve mimiklerle desteklenmesi
D
Öğretmen ve öğrencilerin her ikisinin iletişim sürecinde kaynak rolünü üstlenmesi
E
İçeriğin farklı iletişim kanallarının kullanılarak iletilmesi
Soru 76
76.) Öğretmenin  dersin   henüz   başında   öğrencilerini işlenecek   ünitenin   hedef   davranışları   hakkında bilgilendirmesinin öncelikli  amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öğrenciler arasında dayanışma duygusu oluşturma
B
Öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etme
C
Öğrencilerini öğrenmeye güdüleme
D
Öğrencilerini izleme
E
Akademik özgüven sağlama
Soru 77
77.) Aşağıdakilerden hangisi aktif öğrenmenin en temel ifadesidir?
A
Öğrenmeyi öğrenme
B
Model alarak öğrenme
C
Tekrarlayarak öğrenme
D
Bireysel yollarla öğrenme
E
Demonstrasyonlarla öğrenme
Soru 78
78.) Özellikle  bireysel öğrenme hızından  kaynaklanan bireysel farkların okul ve öğrenci yararına ortadan kalkmasını   hedefleyen   ve   bu   nedenle   öğretim sürecinde hem öğrenci niteliklerine hem de öğretim hizmeti niteliklerine  dikkat çeken öğretim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Eleştirel düşünme
B
Tam öğrenme
C
Lateral düşünme tekniği
D
Güdüleyici öğretim yaklaşımı
E
Zihinde yapılandırma stratejisi
Soru 79
79.) Öğretmen öğrencilerinin “insan      hakları”    ara disiplinine yönelik   bir etkinlikte düşüncelerini  ifade etme, onları savunma, karşı fikirlere  tahammül etme, yenilgiyi kabullenme,  karşı  fikri çürütme, grupla ve bireysel olarak çalışma, planlı ve uzun süreli çalışma ve iletişim  becerilerini deneyimleyip geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu öğretmen için aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi daha uygundur?
A
Münazara
B
Görüş geliştirme
C
Beyin Fırtınası
D
Altı şapkalı düşünme
E
Soru-cevap
Soru 80
80.)  Bir sınıf öğretmeni “insan ve çevre” konusunu işlemeyi tasarlamakta ve şu etkinlik basamaklarını izlemeyi planlamaktadır:
  İşbirliği yöntemine göre sınıf küçük gruplara ayrılır. Her bir öğrenci konunun önemini bildiren ya bir kompozisyon ya da resim ya da bir slogan üzerine çalışır. Öğrenciler aralarında tartışarak grubu temsil edecek ürünü seçerler. Sonra gruplar ürünlerini ortaya koyarlar Ve sınıfı temsil edecek ürün ortak bir kararla seçilir.
Bu öğretmenin kendisinden faydalandığı  öğretim yaklaşımı ya da yöntemi  aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çok boyutlu zeka
B
Aktif öğrenme
C
Yapılandırmacılık
D
Metabilişsel etkinlik
E
Yansıtıcı düşünme
Soru 81
81.) Başarıyla  yönetilen  bir  beyin  fırtınası  tekniğinde aşağıdakilerden   hangisine   yer   vermemeye   özen gösterilmiştir?
A
Serbest, neşeli ve demokratik bir ortam
B
Fikirlere eleştirel yaklaşım
C
Tüm görüşleri listeleme
D
Fikirlerin ilginç olmasını destekleme
E
Çok miktarda fikir üretme
Soru 82
82.) Araştırma   inceleme    yönteminde    problem    çözme basamaklarını  kullanan  öğrenciler  bilimsel  düşünme yoluyla    soru    ve    sorunları    çözüme    kavuşturma deneyimi edinirler. Aşağıdaki kazanımlardan hangisi yukarıdaki öğretim yaklaşımına uygundur?
A
Düşüncelerini değiştirerek geliştirme
B
Bir fikri sonuna dek savunabilme
C
Genellemeler yaparak öğretim sürecini tamamlama
D
Bir ünitenin temel kavramlarını hatırlama
Soru 83
83.) Gagne’nin öğretim   etkinlikleri modelinde “hedeften  haberdar   etme”   basamağından  sonra hangi öğretim etkinliği uygulamaya konulur?
A
Uyarıcı materyal kullanma
B
Kalıcılığı sağlama
C
Rehberlik etme
D
Önkoşul öğrenmeleri sağlama
E
Dikkat çekme
Soru 84
84.) “Fısıltı tekniği”ni uygulayıp bir ünitenin anlaşılmayan  yanlarını  belirleyen  bir  öğretmenin bir  sonraki   aşamada  hangi   tekniği  uygulaması daha uygundur?
A
Görüş geliştirme
B
Münazara
C
Zıt panel
D
Balık kılçığı diyagramı
E
Pareto diyagramı
Soru 85
85.) Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacılık öğretim etkinliğinin süreçlerinde yer almaz?
A
Uzun süreli bellek aktifleşir
B
Bilişsel çelişkiler yaşanır
C
Öğretim bireyselleştirilir
D
Hatalar öğrenme için fırsattır
E
Doğrudan deneyimler tercih edilir
Soru 86
86.) Aşağıdakilerden   hangisi   buluş   yoluyla   öğretim stratejisinin kazanımlarından değildir?
A
Bilgide öznel yapılandırma gerçekleşir
B
Kavrama ve üzeri hedef düzeyler deneyimlenir
C
Genelleme becerisi edinilir
D
Tümevarım düşünme desteklenir
E
Bilişsel yapı güçlenir
Soru 87
87.) Aşağıdakilerden hangisi, kendisinden bahsedilince “belli bir konuyla ilgili olarak daha önce öğrenilmiş bilgi, ilke, olgu, kavram ve işlemlere ilişkin” açıklamaları öncelikle akla getiren bir öğrenme ürünüdür?
A
Bilişsel stratejiler
B
Tutum
C
Sözel Bilgi
D
Motor beceriler
E
Zihinsel beceriler
Soru 88
88.) Bir sorunun çözümü üzerinde düşünürken öncelikle o sorunu ortaya çıkaran nedenler ortaya çıkarılır. Aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi problem çözme süreçlerinde kullanılmaz?
A
Balık kılçığı
B
Programlı öğretim
C
Güç alan analizi
D
Pareto diyagramı
E
Beyin fırtınası
Soru 89
89.) Derslerinde genellikle sunuş yolunu kullanan Özge öğretmen, bu öğretim yaklaşımının talep ettiği kural ve ilkelere dikkat etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kural ve ilkelerden biri değildir?
A
İçeriğin bütünden parçaya doğru tasarlanması
B
Bol örnekli bir anlatımın gerçekleşmesi
C
Kavram haritalarının kullanılması
D
Problem çözmede tümevarımın deneyimlenmesi
E
Öğrencinin soru cevapla mümkün olduğunca aktifleştirilmesi
Soru 90
90.) Aşağıdakilerden hangisi ev  ödevinin eğitsel değerlerinden biri değildir?
A
Dönüt hizmetinin zamanında verilmesi
B
Öğrencinin dışa bağımlılaştırılması
C
Bir dersin tekrarının sağlanması
D
Bir derse hazırlığın gerçekleşmesi
E
Öğrencinin ders kitabı dışı kaynaklara yönlendirilmesi
Soru 91
91.)
  Öğrenciyi düşünmeye sevk eder  Öğrenciyi sürece katılması için teşvik eder Öğretim etkinliğinin sonuna dek sürdürülmesini sağlar Öğrenciyi doğru cevaba yaklaştırır  Öğrenme biriminin niçin öğrenileceğini gösterir Öğrenme yaşantılarının yol işaretidir
Bu açıklamalar aşağıdakilerden hangisinin nitelikleridir?
A
Dönüt
B
Hazırbulunuşluk
C
Pekiştirme
D
İpucu
E
Akademik benlik algısı
Soru 92
92.) Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretim için açıklayıcı bir ifade değildir?
A
Bilişsel etkinlikler sentez düzeyinde gerçekleşir
B
Program ile öğrenci arasında etkileşimi sürekli kılar
C
Öğrenme eksikliklerinin tamamlanmasında işlevseldir
D
Sınıf dışında da etkilidir
E
Öğretimi bireyselleştirir
Soru 93
93.) “Öğrenme birikimli bir süreçtir.” önermesini açıklayan en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öğrenme sadece ürün değil süreçtir de
B
Öğrenme geribildirimlerle desteklenen bir süreçtir
C
Öğrenme çabası süreklidir
D
Yeni öğrenmeler önceki bilgilerin üzerine inşa edilir
E
Öğrenme süreci tümdengelimseldir
Soru 94
94.)  Bir öğrenci, ƒ   Olumlu bağımlılık ilkesi uyarınca çalışabiliyorsa ƒ   Bir amacın gerçekleşebilmesi için grup üyeleri arsında pozitif korelasyonun önemine inanıyorsa ƒ   Hem dinlemeyi hem konuşmayı seviyorsa Bir amaç etrafında toplanmayı anlamlı buluyorsa, buna   göre   bu   öğrenci   aşağıdaki    çoklu    zeka alanlarından hangisinde daha aktiftir?
A
Doğacı zeka
B
Uzamsal zeka
C
Özedönük zeka
D
Kinestetik zeka
E
Kişilerarası zeka
Soru 95
95.) Öğrencilerinin bireysel özelliklerini dikkate alarak öğretim   yaşantıları    örgütleyen    bir    öğretmen, böylesi bir  öğretim sürecinde  aşağıdaki  rollerden hangisini üstlenmiştir?
A
Katılımcı, etkileşimci ve paylaşımcıdır
B
Öğrencisiyle birlikte öğrenendir
C
Yansıtıcı bir öğretmendir
D
Otoriterdir
E
İdealisttir
Soru 96
96.)
  Grupla çalışma tekniğidir  Problem çözme süreçlerinde de kullanılır Konu hakkında ilginç fikirler üretilmesini kolaylaştırır  “Yatay düşünme” olarak da bilinir  Zihnin kısa sürede etkili üretimler yapmasını hedefler
Yukarıda temel özellikleri verilen öğretim yöntemi veya tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mikro öğretim
B
Drama yöntemi
C
Altı şapkalı düşünme
D
Pareto diyagramı
E
Beyin fırtınası
Soru 97
97.)  I. Örnek olay II. Problem çözme III. Altı şapkalı düşünme IV. Gösterip yaptırma V. Münazara VI. Zıt panel Yukarıdaki  yöntem   veya  tekniklerden   hangileri öğrencide çok yönlü düşünme becerisini geliştirir?
A
III, IV ve V
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
E
I, II ve VI
Soru 98
98.) Öğretmenlerden  beklenen  çeşitli  yöntem,  teknik  ve araç-gereç kullanarak esnek öğretim ortamları oluşturmalarıdır.   Bu   durum   aynı   zamanda  onların mesleki gelişimleri bakımından da bir koşuldur. Aşağıdakilerden    hangisi    böylesi    bir    yeterlilik gösterememenin en uygun nedenidir?
A
Zümre öğretmenleriyle işbirliğini aksatma
B
Okul-çevre ilişkisini geliştirememe
C
Alışılan yönteme bağlı kalma
D
İkincil bilgi kaynaklarına yönelememe
E
Disiplin sorunlarının üstesinden gelememe
Soru 99
99.) Aşağıdaki  yöntemlerden  hangisi,  öğrencileri  “siz olsaydınız ne yapardınız?” sorusuyla yönlendirerek    toplumsal    bir    durum    üzerinde düşünmeye sevkeder?
A
Soru-cevap
B
Anlatım
C
Gösteri
D
Örnek olay
E
Balık kılçığı
Soru 100
100.) Öğretim sürecinde uygulanan her öğretim yöntemi bir ihtiyaca karşılık  gelir. Dolayısıyla,  bir ders sürecinin çeşitli aşamalarında farklı yöntemler kullanılabilir. Bir dersin henüz başındaysak soru – cevap yöntemi aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olur?
A
Dönüt vermeye
B
Dönüt – düzeltmeye
C
Düşündürmeye
D
Düşündüklerini ifade etmeye
E
Önbilgileri hatırlatmaya
Soru 101
101.)
  Kullanımı uzmanlık gerektirir Not tutmada anlamlı öğrenmeyi sağlar Kavramlar arası bağlantıları gösterir İçeriğin aşamalılığını görselleştirir Tümdengelim biçimindedir
Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisini öncelikle özetler?
A
Kavram haritaları
B
Zihin haritaları
C
Sokratik yöntem
D
Yapılandırılmış grid
Soru 102
102.) Yaprak    öğretmen    öğrencilerine    iki    haftada    bir yapmaları gereken ödev ve görevlerle ilgili yönergeler dağıtır.   Bu   yönergelerde   farklı   görevlerle   ilişkili hedefler    bulunmaktadır.    Her    bir    görevi    yerine getirmede  farklı zamanlar  verildiği   gibi  görevin karmaşıklığına bağlı olarak belirlenen bir puan değeri de tayin  edilmiştir. Bu planlama söz konusu ünitenin üç   bölüme ayrılmasından meydana gelir. Ve bu bölümlerden her biri konu üzerinde   yapılan çalışmanın derinliğini veya seviyesini temsil eder. Aşağıdakilerden    hangisi    Yaprak   öğretmenin öğretimi  planlamasında   kendisine   esin   kaynağı olmuştur?
A
Çoklu zeka kuramı
B
Basamaklı öğretim anlayışı
C
Yapısalcılık
D
Öğretim etkinlikleri modeli
E
Anlamlı öğrenme stratejisi
Soru 103
103.) Aşağıdakilerden  hangisi   bir   sınavın   geçerliğini etkileyen en önemli faktördür?
A
Tüm konuları kapsayıcı sorular sorulması
B
Soru sayısının fazla olması
C
Nesnel puanlanabilmesi
D
Açık ve anlaşılır sorular sorulması
E
Seçenek sayısının fazla olması
Soru 104
104.) Kişinin   boy   uzunluğunun   bir   metre   aracılığı   ile ölçülmesi    doğrudan,    aynı    kişinin    bir    dersteki başarısının yöneltilen  sorulara  verdiği yanıtlara  göre belirlenmesi ise dolaylı ölçmeye bir örnektir. Bu    bilgilere    göre    doğrudan   ölçmeyi,    dolaylı ölçmeden     ayıran     özellik     aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ölçülmek istenen özelliğin gözlenmesinin zor olması
B
Ölçme araçlarının birim değerlerinin farklı olması
C
Ölçme sonuçlarına karışan hatanın büyük olması
D
Doğrudan karşılaştırma imkanının olması
E
Ölçme sonuçlarının yorumlanmasının zor olması
Soru 105
105.) Aşağıdakilerden    hangisi   değerlendirme sonucunda    ulaşılan    kararın    isabetli    olmasını sağlayan bir etkendir?
A
Ölçme sonuçlarına farklı ölçütlerin uygulanması
B
Ölçme işlemlerinde yanlışlık yapılması
C
Ölçmenin standart hatasının büyük olması
D
Sınavdan öğrencilerin benzer puanlar alması
E
Sınav sonuçlarının öğrencileri düzeylerine göre sıralaması
Soru 106
106.) Geçerlik,    bir    ölçme    aracının    ölçmek    istediği özellikleri başka özelliklerle karıştırmadan onu doğru olarak ölçebilmesidir. Bu   tanıma  göre,  bir  ölçme   aracı  olarak   testin geçerliğini aşağıdakilerden hangisi etkiler?
A
Benzer nitelikte soru sayısının artması
B
Sorularda grubun düzeyine uygun bir dil kullanılması
C
Testin standart koşullarda uygulanması
D
Soruların kazanımlarla tutarlı olması
E
Soruların açık ve anlaşılır olması
Soru 107
107.) Aşağıdakilerden    hangisinin güvenirliği en fazladır?
A
Doğru yanlış 50 soru
B
5’er seçenekli 50 soru
C
4’er seçenekli 50 soru
D
Karma yanıtlı 50 soru
E
3 seçenekli 50 soru
Soru 108
108.) Bir    matematik    öğretmeni    öğrencilerinin    bir sınavdan  aldığı  sonuçları,   sınıfın   ortalaması   ile karşılaştırarak  değerlendirmiştir.  Bu  öğretmenin yaptığı değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bağıl değerlendirme
B
Mutlak değerlendirme
C
Tanılayıcı değerlendirme
D
İzleme değerlendirme
E
Düzey belirleyici değerlendirme
Soru 109
109.) Öğrencilerin  yabancı  dil  düzeylerini   belirlemek için yapılan bir sınavda aşağıdakilerden hangisinin olması, güvenirliğinin kanıtıdır?
A
Öğrencilerin çoğunluğunun soruları doğru yanıtlaması
B
Testte benzer içeriği yoklayan çok soru bulunması
C
Testin zor veya kolay sorulardan oluşması
D
Üst düzey hedefleri yoklayan soruların olması
E
Testte şans başarısının yüksek olması
Soru 110
110.) Aşağıdakilerden hangisi soru bankasına madde seçiminde dikkate alınacak en önemli özelliktir?
A
Ölçtüğü davranışın önem düzeyi
B
Sorunun güçlük düzeyi
C
Sorunun madde varyansı
D
Sorunun ayırıcılık düzeyi
E
Sorunun yanıtlanabilir olup olmadığı
Soru 111
111.) Yordama  geçerliği  ile  ilgili  aşağıdaki  araştırma konularından hangisinde  çalışma yapılabilir?
A
İzmir’deki sınıf öğretmenlerinin okuma-yazma öğretiminde karşılaştıkları güçlükler
B
İlköğretim fen bilgisi dersinde proje tabanlı öğrenme modelinin etkililiği
C
Türkiye’deki trafik kazalarının bölgelere göre dağılımı
D
Güneydoğu Anadolu bölgesi’ndeki kadınların okur- yazarlık oranı
E
Öğrencilerin mezuniyet puanları ile KPSS puanları arasındaki ilişki
Soru 112
112.) Bir   öğrencinin yazılı yoklama kağıdı   aynı  dersi veren 20 öğretmene puanlatılmıştır. Bu öğretmenler     kendilerine gönderilen ayrıntılı puanlama  anahtarı  ile    100  üzerinden  puanlama yaptıkları   halde, öğrenciye taktir  edilen  puanlar arasında 40 puanlık bir  farklılık saptanmıştır.  Bu bulguya göre yazılı yoklamalarla ilgili ne söylenebilir?
A
Kapsam geçerliği düşüktür
B
Puanlama güvenirliği düşüktür.
C
Kullanışlılığı düşüktür.
D
Soruların niteliği düşüktür.
E
Yapı geçerliği düşüktür.
Soru 113
113.) Sınavlarında  doğru  yanlış   madde  türü       yerine kısa    yanıtlı    soru    türünü tercih    eden    bir öğretmenin  en önemli  gerekçesi   aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soru sayısını artırmak
B
Testin uygulama süresini azaltmak
C
Daha ekonomik bir test formu oluşturmak
D
Kapsam geçerliğini artırmak
E
Sınavdaki şans faktörünü azaltmak
Soru 114
114.) Bilişsel    alan    davranışlarını    ölçmek    amacıyla hazırlanan bazı sorulara öğrencilerin ders kitabının   dışına  çıkarak   kendisinden   bir  şeyler katıp  yanıtlaması beklenir. Bu amaçla yöneltilen sorular,    bilişsel    alanın    hangi    basamağındaki davranışları ortaya çıkarabilir?
A
Bilgi
B
Kavrama
C
Uygulama
D
Analiz
E
Sentez
Soru 115
115.) blank Bu dağılımın medyanı ( ortancası) kaçtır?
A
10
B
11
C
12
D
13
E
14
Soru 116
116.) Bu dağılımın puan(X) ile frekansların(f)  çarpım değerlerinin toplamı 424 olduğuna göre  ortalaması kaçtır?blank
A
13.00
B
13.10
C
13.20
D
13.25
E
13.40
Soru 117
117.) Rubric,  bir  ölçme  veya  etkinliğin  tamamının  ya da bölümlerinin   nasıl   puanlanacağının   ana   hatlarıyla gösterilmesidir.   Kabul   edilebilir   ya   da   edilemez performans  sınırlarının  öğretmen  ve  öğrenciler  için açıkça belirtildiği kriter grubu ölçeğidir. Aşağıdaki bilişsel alan etkinliklerinden hangisinde bu tekniğin kullanılması daha uygun olur?
A
Öğrencinin yazdığı bir tezin değerlendirilmesinde
B
Öğrencinin yaptığı bir dansın değerlendirilmesinde
C
Öğrencinin yaptığı bir gösterinin değerlendirilmesinde
D
Öğrencinin yaptığı bir resmin değerlendirilmesinde
E
Öğrencinin geliştirdiği bir aracın değerlendirilmesinde
Soru 118
118.) Yapılan bir sınavda öğrencilerin aldığı puanlar şöyledir: 90   85    80       75      70        65      60   55    50 45    40    35     30      25     20 Bu   sonuçlar   üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?
A
Medyan bulunamaz
B
Ortalama bulunamaz
C
Mod bulunamaz
D
Ranj bulunamaz
E
Standart sapma bulunamaz
Soru 119
blank Yukarıdaki grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğrudur?
A
Modları aynı
B
Ortalamaları aynı
C
Medyanları aynı
D
Standart sapmaları aynı
E
Varyansları farklı
Soru 120
Rehberliğin temellerinden olan psikolojik faktörler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu kapsama girmez?
A
Bireysel ayrılıklar
B
Duyguların yaşamdaki önemi
C
Kişilik gelişimine verilen önemin artması
D
Benlik gelişimine verilen önemin artması
E
Kuşak çatışmaları ve toplumsallaşma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
120 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
Son
Geri dön

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

Yorumlar (1)

 • cevap yanlış. Nötr uyarıcı durumunda öğretmen