1. Anasayfa »

Online Tarih Konu Testi Çöz Mondros Antlaşması 4

Tebrikler - MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, milli varlığa düşman cemiyetlerin özellikleri arasında göste­remez?  
A
Manda ve himaye yönetimini savunmuşlar­dır
B
Hilafet ve saltanat yanlışıdırlar
C
Milli birlik ve beraberliği bozmuşlardır
D
Ulusal egemenliği savunmuşlardır
E
İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişler­dir.
Soru 2
.    İstanbul Hükümeti II.  Azınlıklar III.  Milli Varlığa Düşman Cemiyetler İtilaf Devletleri, Kurtuluş Savaşı boyunca yukarıdakilerden hangileri ile işbirliği yap­mışlardır?  
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 3
Vilayet-i Şarkiye-i Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluş amaçları arasında aşağıdaki- lerden hangisi gösterilemez?  
A
Basın Yayın yoluyla doğudaki halkın haklarını korumak
B
Doğu illerinden göçleri önlemek
C
Doğu illeri arasında birlik sağlamak
D
Ermeni Devleti'nin kurulmasını önlemek
E
Doğu illerinin Rusya'ya bağlanmasını sağlamak
Soru 4
Sivas Kongresi'nde bütün milli cemiyetler Ana­dolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmişlerdir. Bu cemiyet adına karar verme yetkisi aşa-ğıdakilerden hangisine verilmiştir?  
A
Temsil Heyeti
B
Mebusan Meclisi
C
TBMM
D
Osmanlı Hükümeti
E
Kuvayı Milliye
Soru 5
I.    Kuvayı Milliye
 1. Müdafaa-i Hukuk
 2. Felah-ı Vatan
Yukarıdaki kavramlardan hangileri, Mond­ros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan direniş cemiyetleri için kullanılmıştır?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
1,11 ve III
Soru 6
Aşağıda verilen milli cemiyetlerden hangisi, İstanbul Hükümeti tarafından resmen ta­ nınmıştır?  
A
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
B
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
C
Trabzon Müdafaa-i Hukuk
D
Redd-i İlhak
E
Killikyahlar
Soru 7
.    Milliyetçilik
 1. Bağımsızlık
 2. Manda ve himaye
Yukarıdaki kavramlardan hangilerinin, Kuvayı Milliye'nin kurulmasında etkili olduk­ları söylenebilir?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8
      Osmanlı Hükümeti'nin Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra cemiyetler kurarak faaliyet göstermesinin amaçları arasında;
 1. Siyasi varlığını devam ettirmek
 2. Halk üzerinde etkisini devam ettirmek
 3. Milli egemenliği gerçekleştirmek yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?
 
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 9
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bazı mad­deleri şunlardır;
 1. Osmanlı Ordusu terhis edilecektir
 2. Silah ve askeri malzeme toplatılacaktır.
 3. Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacaktır.
Yukarıdakilerden hangileri Anadolu'nun iş­galini kolaylaştırma amacını taşımaktadır?  
A
Yalnız I
B
Yalız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I ve II
Soru 10
I.  Azınlıklar II. TBMM III.itilaf Devletleri Yararlı   cemiyetler   yukarıdaki   güçlerden hangileri ile mücadele etmişlerdir?  
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra aşağıdaki illerden hangisinin işgal edilmesi, Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiğini gös­termektedir?  
A
istanbul
B
İzmir
C
Antalya
D
Bursa
E
Eskişehir.
Soru 12
.     Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın kapsamında ver almaz?  
A
Boğazlar itilaf Devletleri'nin denetimine bı­rakılacak
B
Ege adaları silahsızlandırılacak
C
Osmanlı ordusu terhis edilecek
D
Limanlar İtilaf devletlerinin denetimine bıra­kılacak
E
itilaf Devletlerinin esirleri serbest bırakıla­cak
Soru 13
 I.    Mondros Ateşkes Antlaşması
 1. Sevr Antlaşması
 2. Atina Antlaşması
Yukarıdaki antlaşmalardan hangilerinde Osmanlı Devleti'nin egemenliğini sınırlayan hükümler yer almıştır?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l,ll ve III
Soru 14
I.    Kurtuluş Savaşı'nın haklılığını dünya kamuoyuna açıklayan ilk uluslararası bel­gedir.
 1. Batı   Anadolu'da   Türk   nüfusunun   Rum nüfusunan fazla olduğu kanıtlanmıştır.
 2. Yalta Konferansı'nda sunulmuştur.
Yukarıdakilerden hangileri Amiral Bristol Raporu'nun özellikleri arasında gösterilebi­lir?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I ve III
E
I ve II
Soru 15
izmir'in işgalinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangileri gösterilemez?  
A
itilaf Devletleri arasında anlaşmazlık artmıştır.
B
istanbul Hükümeti, Temsil Heyeti'ni tanı­mıştır.
C
Protesto mitingleri yapılmıştır
D
Milli bilincin uyanmasını hızlandırmıştır.
E
Batı Anadolu'da bir takım kongreler yapılmıştır
Soru 16
. I.     Mondros Ateşkes Antlaşması'nın uygulanması
 1. II.        Osmanlı Hükümeti'nin görevini yapmaması
 2. III.       Osmanlı ordusunun dağıtılması
Aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?  
A
Kuvayı Milliye
B
İstiklal Mahkemeleri
C
Wİlson İlkeleri
D
Mebusan Meclisi
E
Düzenli ordu
Soru 17
I.    Anadolu'nun savunmasız kalması
 1. Türk illerinde otorite boşluğunun oluşması
 2. Anadolu'nun yer yer işgal edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri, milli cemiyetler ve Kuvayı Milliye'nin kurulmasının ortak nedenleri arasında gösterilebilir?  
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve lll
Soru 18
Kurtuluş   mücadelesi   sırasında   kurulan   milli cemiyetler bölgesel niteliklidirler. Aşağıdaki cemiyetlerden hanginin bölgesel nitelikli olduğu söylenemez?  
A
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
B
Killikyahlar
C
Redd-i İlhak
D
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
E
İzmir Müdafaa-i Hukuk
Soru 19
Erzurum Kongresi'nin toplanmasında; I. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk II Trabzon Müdafaa-i Hukuk III. Redd-i İlhak cemiyetlerinden hangilerinin rolü olmuştur?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
Ulvelll
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
19 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.