1. Anasayfa »

Muharebeler Dönemi Konu Testi Çöz 6

Tebrikler - MUHAREBELER VE YAPILAN ANLAŞMALAR TESTİ 6 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında yapılan Moskova Antlaşması ile "iki taraftan bi­rinin kabul etmediği bir belgeyi diğeri de kabul etmeyecektir" kararı alınmıştır.

Bu durum, aşağıdaki antlaşmalardan hangi­sinin Rusya tarafından tanınmadığını ortaya koymaktadır?

 

A
Gümrü Antlaşması
B
Kars Antlaşması
C
Sevr Antlaşması
D
Lozan Antlaşması
E
Mudanya Ateşkes Antlaşması
Soru 2
Lozan Antlaşması'nı Türkiye adına imzala­yan heyetin başkanı aşağıdakilerden hangi­sidir?  
A
Rauf Orbay
B
Kazım Karabekir
C
İsmet inönü
D
Refet Bele
E
Ali Fuat Paşa
Soru 3

I.  Sovyet Rusya

II.  Bulgaristan

III. Yunanistan

Yukarıdaki devletlerden hangileri, Lozan konferansına sadece Boğazlar konusunda katılmıştır?

 

A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l.ll ve lll
Soru 4

Lozan Konferansı 20 Kasım 1923'te başladı. Ancak ilk konferans bir karar alınmadan dağıl­dı.

İlk konferansta bir sonuç alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Bazı devletlerin konferans geç katılmaları
B
TBMM hükümeti'nin tanınmak istenmemesi
C
itilaf Devletlerinin kendi aralarında anlaşa­mamaları
D
İstanbul Hükümeti'nin konferansa davet e-dilmesi
E
Türk tarafının Misak-ı Milli'den taviz ver­meye zorlanması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması ile sağlanan gelişmeler arasında gösterile­mez?  
A
Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
B
Borçlar sorunun karara bağlanması
C
Batı Sınırının belirlenmesi
D
Kapitülasyonların kaldırılması
E
Musul'un İngilizleri denetiminde bulunan Irak'a bırakılması
Soru 6

Lozan Antlaşmasında;

-   Boğazların iki yakasının askerden arındırıl­ması

-   Boğazların yönetiminin bir komisyona bıra­kılması kararının kabul edilmesi

aşağıdakilerden  hangisine ters düşmekte­dir?

   

A
Misak-ı Milliye
B
Eşitlik ilkesine
C
Uluslararası antlaşmalara
D
insan Haklarına
E
iç hukuka
Soru 7
Lozan Antlaşması ile;
 1. Karaağaç
 2. Dedeağaç
 3. Dimetokya
hangisi veya hangileri, savaş tazminatı ola­rak Türkiye'ye verilmiştir?  
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 8
 1. imroz
 2. Bozcaada
 3. Tavşanlı

Yukarıdaki adalardan hangileri, Lozan Ant­laşmasında Türkiye'ye bırakılmışlardır?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
1,11 ve III
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşma­sından önce çözüme kavuşturulan sorun­ lardan biridir?   
A
Adalar Sorunu
B
Kapitülasyonlar sorunu
C
Azınlıklar sorunu
D
Doğu Sınırı
E
Savaş tazminatı
Soru 10
Lozan Antlaşması'nda;
 1. istanbul
 2. Batı Trakya
 3. Doğu Anadolu
yörelerinden hangilerinde bulunan Türk ve Rum nüfusun mübadelesi kapsam dışında tutulmuştur?  
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l.ll ve lll
Soru 11
 1. Türk Yunan sınırının bu günkü şeklini alması
 2. Karaağaç yöresinin Türkiye'ye verilmesi
 3. imroz ve Bozcaada Türk adaları oldukları­nın kabul edilmesi

Yukarıdakilerden   hangileri,   Lozan  Antlaş­masının kapsamında yer alır?

 

A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l.ll ve lll
Soru 12
 1. Rodos ve On iki adanın Yunanistan'a verilmesi
 2. Batum'un Gürcistan'a verilmesi
 3. Azınlık haklarının belirlenmesi

Yukarıdakilerden   hangileri   Lozan   Antlaş­masının kapsamında değildir?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l.ll ve lll
Soru 13

Lozan Antlaşmasında;

 1. Suriye sınırı
 2. Irak Sınırı
 3. Yunanistan

hangilerinin sınırları kesin olarak belirlen­memiştir?

 

A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l.ll ve lll
Soru 14
Lozan Konferansı'nda;
 1. Musul
 2. Hatay
 3. Boğazlar
hangileri Türkiye ile İngiltere arasında so­run olmuştur?  
A
Yalnızl
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 15

I.    İngiltere

II..  Rusya

III. Japonya

Lozan Konferansı'nda Türkiye'nin istekleri­ne en fazla karşı çıkan devletler yukarıdakilerden hangileridir?

 

A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
l,ll ve lll
Soru 16
Aşağıdaki illerimizden hangisi, Lozan Ant­laşmasından sonra Türkiye'ye katılmıştır?  
A
Kars
B
izmir
C
Hatay
D
Bursa
E
Eskişehir
Soru 17
Aşağıdakilerden   hangisi,  saltanatın   kaldı­rılmasının nedenleri arasında gösterilemez?  
A
Başkentin belirlenmesinde engel oluştur­ması
B
Lozan Konferansı'na istanbul Hükümeti'nin çağrılması
C
İkili yönetime son verilmek istenmesi
D
Cumhuriyet yönetimine geçmek için uygun ortam oluşturmak
E
Milli egemenliğin gerçekleştirilmek isten­mesi
Soru 18

Halifeliğin saltanatla birlikte kaldırılmamasında;

 1. Uygun ortamın olmaması
 2. Dış güçler tarafından kullanılmasını önle­mek
 3. itilaf Devletleri'nin tepkisinden çekinilmesi

hangilerinin dikkate alındığı söylenebilir?

 

A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l,ll ve lll
Soru 19
Lozan Antlaşması'nda aşağıdaki konulardan hangisinde alınan kararlar, Türkiye'nin egemenliğini sınırlayan bir özellik taşımakta­dır?  
A
Borçlar
B
Boğazlar
C
Kapitülasyonlar
D
Nüfus Mübadelesi
E
Savaş Tazminatı
Soru 20

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile azın­lıklara daha önce tanınan siyasal ve ekono­mik ayrıcalıklar kaldırılmıştır?

 

A
Moskova Antlaşması
B
Ankara Antlaşması
C
Lozan Antlaşması
D
Gümrü Antlaşması
E
Kars Antlaşması
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşma­sının imzalanmasının getirdiği sonuçlar arasında gösterilemez?

 

A
Türkiye'nin tam bağımsız bir devlet olarak tanınması
B
Boğazlar komisyonunun kaldırılması
C
Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
D
Savaş tazminatının ödenmesi
E
Türkiye'nin uluslararası alanda etkinliğinin artması
Soru 22
 1. Boğazlar sorunu   -      Montrö Ant.
 2. Musul sorunu       - Ankara Ant.
 3. Yabancı Okullar    - Lozan Ant.
 4. Türk -Yunan Sınırı  - Lozan Ant.
 5. Hatay Sorunu       - Kars Ant.

Yukarıda Türkiye'nin karşılaştığı bazı sorun­lar ve çözüme kavuşturulduktan antlaşma­lar karşılarında verilmiştir. Hangisi doğu ve­rilmemiştir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 23
Lozan Antlaşmasından sonra İtilaf Devlet­leri tarafından gündeme getirilen Yabancı okullar sorununu Türkiye;
 1. İç sorun kabul etmesi
 2. Bağımsızlığa ters düşmesi
 3. Ekonomiyi olumsuz etkilemesi
nedenlerinden hangisinin etkisi ile görüş­meyi reddetmiştir?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 24

Kütahya -Eskişehir Muharebelerinin sonuç­ları arasında;

 1. Tekalif-i Milliye Yasası'nın kabul edilmesi
 2. Başkomutanlık Yasası'nın kabul edilmesi
 3. İlk Anayasasının kabul edilmesi

gelişmelerden hangileri yer alır?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
24 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.