1. Anasayfa »

Online Tarih Konu Testi Çöz (Mondros Antlaşması) 3

Tebrikler - MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı toprakla­rında yaşayan azınlıkların kurdukları cemi­ yetler arasında gösterilemez?  
A
Mavri Mira
B
Pontus Rum
C
Hınçak- Taşnak
D
Mekabi
E
VVİlson İlkeleri Cemiyeti
Soru 2
Rumların kurduğu Mavri Mira Cemiyeti birçok alt teşkilatı yönetiminde toplamıştır. Bu alt teşkilatlar arasında;
 1. Yunan Kızılhaç
 2. Göçmenler Cemiyeti
 3. Rum izci Kuruluşları yukarıdakilerden hangileri yer almıştır?
 
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l.ll ve III
Soru 3
 1. Hınçak
 2. Taşnak
 3. Etnik Eterya
 4. Mavri Mira
Yukarıdaki zararlı cemiyetlerden hangileri­nin, I.Dünya savaşından önce kuruldukları söylenebilir?  
A
  Yalnız I
B
  Yalnız II
C
  I ve II
D
  l,llvelll
E
  l.ll.lllvelV
Soru 4
 1. Wilson ilkeleri Cemiyeti
 2. ingiliz Muhipler Cemiyeti
Yukarıdaki cemiyetlerin zararlı cemiyetler arasında gösterilmelerinin nedeni aşağıda-kilerden hangisidir?  
A
    Tam bağımsızlığı benimsememiş olmaları
B
    Milli devletler kurmak istemeleri
C
    Rumlar ile işbirliği içinde olmaları
D
    Osmanlı Hükümeti'ne karşı çıkmaları
E
    Türk halkına baskı yapmaları
Soru 5
 1. Damat Ferit Paşa Hükümeti tarafından desteklenmiştir.
 2. Osmanlı saltanatına bağlı kalmayı savun­muştur.
 3. İtilaf devletleri tarafından desteklenmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen cemiyet aşağı-dakilerden hangisidir?    
A
  Killikyalılar
B
  Milli Kongre cemiyeti
C
  Kürt Teali Cemiyeti
D
  Sulh ve Selameti Osmaniye
E
  Hınçak- Taşnak
Soru 6
Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti, kurtu­luşun;
 1. Osmanlı padişahı
 2. TBMM
 3. ABD Hükümeti
Yukarıdaki  otoritelerden  hangilerine  bağlı kalmakla gerçekleşeceğini savunmuştur?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 7
Osmanlı topraklarında yaşayan; -Rumlar -Ermeniler -Yahudilerin zararlı faaliyetlerinin artmasında aşağıdaki-lerin hangisinin rolü olduğu söylenebilir?   
A
Wilson İlkeleri
B
Amiral Bristol Raporunun yayınlanması
C
Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imza­lanması
D
Misak-1 Milli
E
Samsun Raporu
Soru 8
I. Batı Anadolu'yu Yunanistan'a bağlamak II. Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandır­mak amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Hınçak
B
Taşnak
C
Mavri - Mira
D
Killikyahlar
E
İngiliz Muhipler Cemiyeti
Soru 9
I.    Hınçak cemiyeti
 1. Taşnak cemiyeti
 2. Kilikyalılar
Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri Ermeni­ler tarafından kurulmuşlardır?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
1,11 ve III
Soru 10
Kurtuluş Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne bağlı azınlıklar;
 1. Yunanlar
 2. İngilizler
 3. Fener Rum Patrikhanesi
yukandakilerden  hangileri tarafından des­teklenmişlerdir?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l.llvelll
Soru 11
 1. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet göstermiştir.
 2. Dış ülkelerden gelen Rum ve Ermeni göç­menlerin kayıtlarını tutmuştur
 3. Ülke dışından getirilen göçmenleri teşkilat­landırarak olay çıkarmıştır.
Yukarıdaki özellikleri verilen   cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?  
A
  Kordos Komitesi
B
  Mavri- Mira
C
  Mekabi
D
  Trakya Komitesi
E
  Kilikyahlar
Soru 12
Mavri Mira Cemiyeti'nin amaçlarına ulaşma­sını önlemek için;
 1. Redd-i İlhak
 2. izmir Müdafaa-i Hukuk
 3. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinden hangileri kurulmuştur?
 
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
l.llvelll
Soru 13
Osmanlı   topraklarında   bulunan   azınlıkların kurdukları cemiyetlerin amaçları arasında;
 1. Milli devletler kurmak
 2. İşgalleri kolaylaştırmak
 3. Wilson ilkelerinin uygulanmasını sağlamak
etkenlerinden hangileri gösterilebilir?  
A
  Yalnız I
B
  Yalnız II
C
  Yalnız III
D
  I ve II
E
  l.llvelll
Soru 14
 1. Doğu illerinin Ermenilere verilmesini önlemeye çalışmıştır.
 2. Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesinde rol oynamıştır.
 3. Merkezi İstanbul'da, Elazığ ve Erzurum'da şubeleri vardır.
Yukarıda özellikleri verilen milli cemiyet a-şağıdakilerden hangisidir?  
A
  Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk
B
  Killikyalılar
C
  Milli Kongre Cemiyeti
D
  Redd-i ilhak
E
  İzmir Müdafaa-i Hukuk
Soru 15
. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti;
 1. Yurt
 2. Hadisat
 3. Ceride-i Havadis
gazetelerinden  hangilerinin  çıkarılmasında rol oynamıştır?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 16
. Milli Cemiyetlerin kurulmasında:
 1. TBMM Hükümeti
 2. Osmanlı Hükümeti
 3. Türk Halkı
yukarıdakilerden   hangisinin   rolü   olduğu söylenemez?  
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız lll
D
I ve II
E
I.ll ve lll
Soru 17
 Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, Sivas Kongresi'nde alınan kararlar doğrulturunda kurulmuştur?  
A
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
B
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
C
Kilikyalılar
D
İzmir Müdafaa-i Hukuk
E
Redd-i ilhak
Soru 18
. Redd-i İlhak Cemiyeti'nin;
 1. Batı cephesinin kurulması
 2. Balıkesir Kongresi'nin yapılması
 3. Kuvayı Milliye'nin güç kazanması
Yukarıdakilerden   hangilerinin   gerçekleşti­rilmesinde rolü olduğu söylenebilir?  
A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I.ll ve lll
Soru 19
Kuvayı Milliye kavramını kullanan ilk cemiyettir. Basın yayın yoluyla Türk halkının haklarını korumaya çalışmıştır. Türkler aleyhinde yapılan olumsuz propa­gandaları etkisiz hale getirmeyi amaç edinmiştir. Yukarıda özellikleri verilen yararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Milli Kongre Cemiyeti
B
Redd-i ilhak
C
Killikyalılar
D
İzmir Müdafaa-i Hukuk
E
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
Soru 20
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? )     
A
Redd-i İlhak
B
Trakya Paşaeli Cemiyeti
C
izmir Müdafaa-i Hukuk
D
Killikyalılar
E
Trabzon Muhafaza-i Hukuk
Soru 21
. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra,
 1. Osmanlı ordusunun dağıtılması
 2. Anadolu'nun işgal edilmeye başlanması
 3. Azınlıkların olumsuz faaliyetlerin artması
aşağıdakilerden  hangisinin  ortaya  çıkma­sında etkili olduğu söylenebilir?  
A
Mebusan Meclisi'nin dağıtılması
B
Bab-1 Ali Baskını
C
Kuvayı Milliye'nin ortaya çıkması
D
Paris Konferansının toplanması
E
Sevr Antlaşmasının imzalanması
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra meydana gelen gelişmeler arasında gösteri­lemez?    
A
Anadolu'nun işgali başlamıştır.
B
Azınlıkların faaliyetlerinin artmıştır.
C
Anadolu'da direniş örgütleri kurulmuştur.
D
Ali Rıza Paşa hükümeti istifa etmiştir.
E
Yararlı cemiyetler kurulmuştur
Soru 23
. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı ilk direniş, aşağıda­ki illerden hangisinde başlamıştır?    
A
Hatay
B
İzmir
C
Erzurum
D
Elazığ
E
Bingöl
Soru 24
 1. Çukurova yöresinin Türk yurdunun bir parçası olarak kalmasını amaçlamıştır.
 2. Fransız ve Ermenilere karşı mücadele et­miştir.
 3. Basın yayın yoluyla milli bilinci uyandırma­ya çalışmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen milli cemiyet a-şağıdakilerden hangisidir?  
A
  Doğu Anadolu Müdafaa - Hukuk
B
  Killikyahlar
C
  Redd-i İlhak
D
  Trakya Paşaeli
E
  İzmir Müdafaa-i Hukuk
Soru 25
Aşağıdaki  cemiyetlerden  hangisi amaçları bakımından diğerlerinden farklıdır?  
A
Pontus Rum
B
Etnik Eterya
C
Hınçak
D
Redd- i İlhak
E
Mekabi
Soru 26
 1. Düzenli ordunun kurulması
 2. Başkomutanlık yasasının çıkması
 3. TBMM'nin açılması
Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleşti­rilmesi Kuvayı Milliye'nin varlığını sona er­dirmiştir?  
A
  Yalnız I
B
  Yalnız II
C
  Yalnız III
D
  I ve II
E
  I, II ve III
Soru 27
Paris   Konferansı'nda   İzmir ve  çevresinin Yunanistan'a verilmesinde,
 1. İngiltere
 2. Fransa
 3. italya
devletlerinden hangileri etkili olmuştur?  
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 28
1.Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan,
 1. Megola idea
 2. Pontus Rum Devleti'nin kurulması
 3. Bizans İmparatorluğunu kurma
hangilerinin gerçekleştirilmesi için mücade­le etmiştir?  
A
  Yalnız I
B
  Yalnız II
C
  Yalnız III
D
  I ve II
E
  I,II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
28 tamamladınız.

Benzer Testler

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.